Sökning: "rörlig ersättning"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade orden rörlig ersättning.

 1. 1. Tillämpning av Transparens i årsredovisningar –Informationsgivning gällande den rörliga ersättningen till verkställande direktörer i svenska noterade företag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Josefine Swedbratt; Paulina Rasmusson; [2018-06-19]
  Nyckelord :Transparens; rörlig ersättning; redovisningskommunikation; legitimitet; verkställande direktör.;

  Sammanfattning : Inledning: Den rörliga ersättningen till verkställande direktörer har tenderat att öka i Sverigede senaste 35 åren. Ämnet har synnerligt blivit omdiskuterat och omstridd, dels hos aktieägaresom allmänheten. LÄS MER

 2. 2. Framgång i ett belöningssystem och dess relation till motivation

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Alicia A. Wetterwik; Sebastian Kavleskog; [2018]
  Nyckelord :monetary incentives; pay for performance; intrinsic motivation; stewardship;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att bidra med empiriskt material om hur relationen mellan individers framgång i ett monetärt belöningssystem och motivation påverkas av individers stewardship-grad. En stor del av tidigare forskning på motivation och monetära belöningssystem har fokuserat på det traditionella sambandet mellan motivation och prestation; att monetära belöningssystem är motivationsskapande. LÄS MER

 3. 3. Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Oscarsson; Sofia Bontin; Sarah Jängnemyr; [2018]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Långsiktiga Aktierelaterade Incitamentsprogram Seminariedatum: 31/5-2018 Ämne/kurs: FEKH89, Examensarbete kandidatnivå i Finansiering, 15 högskolepoäng Författare: Sofia Bontin, Sarah Jängnemyr & Sara Oscarsson Handledare: Maria Gårdängen Nyckelord: Långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, totalavkastning, sektortillhörighet, principal-agent teorin och NASDAQ Stockholm OMX Syfte: Studien syftar till att undersöka hur utövandet av långsiktiga aktierelaterade incitamentsprogram, (LTIP), påverkar totalavkastning för bolag noterade på NASDAQ Stockholm OMX Large-, Mid-, och Small Cap. Vidare syftar studien till att se vilken betydelse sektortillhörighet har på totalavkastning, och undersöka om det beror på användning av LTIP. LÄS MER

 4. 4. Rörlig hyressättning för lokaler - Särskilt om index-baserade hyresklausuler

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Zetterberg; [2018]
  Nyckelord :Fastighetsrätt; civilrätt; kommersiell hyresrätt; indexklausuler; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Huvudregeln för bestämmandet av hyran i svensk rätt är att hyran ska vara till beloppet bestämd av parterna i avtalet. Bestämmelsen återfinns i 12 kap. 19 § Jordabalken (1970:994). LÄS MER

 5. 5. Rörlig lön och aktieägarvärde – En kvantitativ studie om sambandet mellan rörlig lön till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Henrik Stegersjö; Tobias Segerborg; Filip Bengtsson; Jacob Meesak; [2017]
  Nyckelord :Principal-agentteori; stewardshipteori; rörlig lön; aktieägarvärde; Small Cap.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Titel: Rörlig lön och aktieägarvärde - En kvantitativ studie om sambandet mellan lön ersättning till VD och aktieägarvärde bland mindre företag på Stockholmsbörsen Seminariedatum: 2017-01-12 Kurs: FEKH19, Examensarbete i Strategic Management på kandidatnivå, 15 HP Författare: Filip Bengtsson, Jacob Meesak, Tobias Segerborg, Henrik Stegersjö Handledare: Niklas L. Hallberg Nyckelord: Principal-agentteori, stewardshipteori, rörlig lön, aktieägarvärde, Small Cap. LÄS MER