Sökning: "rörligt vatten"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden rörligt vatten.

 1. 1. Death's reflection in the water : Mortuary ritual, ancestral worship and the cosmological significance of water on the island of Gotland during the Pitted Ware culture

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Arkeologi

  Författare :Maja Hed; [2021]
  Nyckelord :ritual; neolithic; grave goods; cosmology; flowing water; divinity; death; Pitted Ware culture; ritual; neolitikum; gravgåvor; kosmologi; rörligt vatten; gudomlighet; död; Gropkeramisk kultur;

  Sammanfattning : The Pitted Ware culture on Gotland presents a multitude of material that allow archeologists to re-construct and visit the socio-economic structure of a middle-neolithic settlement in the Baltic sea. I will be analyzing the archaeological material in accordance to the ocean, and to what we can interpret as ritual and cosmological variables at the site through ritual theory, and with a method of comparative analogy and research. LÄS MER

 2. 2. Ökad förekomst av torrstressade granar

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Marcus Ahlberg; [2021]
  Nyckelord :Torrstressade granar; granbarkborreangrepp;

  Sammanfattning : I svenska granrika skogsbestånd har andelen granbarkborreangrepp ökatunder åren. Skadedrabbat virke har lett till stora ekonomiska förluster förskogsägare. Medialt sett har antropogena klimatförändringar fått ett stortutrymme som den primära boven. LÄS MER

 3. 3. Multi-agent autonomous target tracking using distance-based formations

  Master-uppsats, KTH/Reglerteknik

  Författare :Rasmus Ringbäck; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In this thesis, the problem of cooperative control of a system of autonomous agents for targettracking is studied, with special focus on autonomous surface vehicles and minimizing theenergy usage in the system. By separating the control problem into two different parts, weindependently calculate the coordination scheme of the system using virtual agents withsingle integrator dynamics and design the control of the actual agents to follow the virtual. LÄS MER

 4. 4. Prissättning av fjärrvärme - Är en avspegling av ett fjärrvärmebolags kostnader i priset rimlig och önskvärd?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Byseke; Jonas Högberg; [2012-06-29]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Fjärrvärme utgår från en väldigt enkel idé; att förse ett område med uppvärmning genom engemensam pannanläggning där vatten värms upp och distribueras till anslutna kunder. ISverige står fjärrvärmen för över hälften av all uppvärmning. LÄS MER

 5. 5. Undersökning av olika kyllösningar : Inventering och jämförelse av utlokaliserade kyllösningar för Umeå Energi

  M1-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Nils Persson; [2012]
  Nyckelord :Kylteknik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har som syfte att inventera och jämföra utlokaliseringsbara kylmaskiner för Umeå Energis räkning. Umeå Energi levererar fjärrvärme och fjärrkyla till Umeå stad. Fjärrkylanätet som idag distribuerar fjärrkylan har byggts ut för att möta ett ökat framtida kylbehov. LÄS MER