Sökning: "röst och kausalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden röst och kausalitet.

 1. 1. Vi förstår inte så mycket : om läsbarheten i ett läromedel i svenska som andraspråk 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Ann-Sofie Svensson; [2021]
  Nyckelord :läromedel; läromedelstext; läsbarhet; läsbarhetsfaktorer; röst och kausalitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka en läromedelstexts läsbarhet i ämnet svenska som andraspråk för årskurs 7–9. Metoden som använts är metodkombination, vilket innebär en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod. LÄS MER

 2. 2. Bygga broar mellan läsaren och texten, en studie om röst och kausalitens förekomst hos de sakprosatexterna i nationella proven från 2013

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Basim Jadari; [2020]
  Nyckelord :Nationella prov; röst; kausalitet; svenska som andraspråk; läsförståelse; läsbarhet;

  Sammanfattning : Under 2010-talet har Sverige tagit emot människor från andra länder. I många skolor runtom i Sverige studerar elever som inte har svenska som modersmål. Vilket kan bidra till att det blir mer ansträngande för en andraspåkselev att tillgodogöra sig undervisningen i jämförelse med en elev med svenska som modersmål. LÄS MER

 3. 3. Kan tillit till överordnad och stärkande ledarskap få anställda att göra sin röst hörd om problem och förbättringsförslag inom organisationen?

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :David Hallén; [2019]
  Nyckelord :Trust in leaders; Empowering leadership; Participative decision-making; Coaching; Informing.; Tillit till överordnad ledare; Stärkande ledarskap; Deltagande i beslutsfattande; Coaching; Informera.;

  Sammanfattning : I studien har det försökt undersökas ifall tillit till överordnad och stärkande ledarskap kunde få anställda till att våga yttra sig om problem och komma med konstruktiva förbättringsförslag i svenskt telekomföretag. Studiens utgångspunkt har varit en kinesisk studie som demonstrerat detta fenomen i kinesisk kontext vilket skapade intresset att se ifall deras resultat kunde generaliseras till svensk kontext. LÄS MER

 4. 4. Läsbarhet för alla : Om anpassning av läromedelstext som ett medel för att öka tillgängligheten och stödja skolans kompenserande uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Magnus Johansson; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; läromedel; läsförståelse; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersöker i vilken mån forskningsresultat om läsbarhet i läromedel har påverkat en läromedelstext som bearbetats med avseende just på läsbarhet. En utgångspunkt är att läromedel fungerar som ett slags ”dold läroplan” och därför har stor påverkan på skolans praktik. LÄS MER

 5. 5. Kan texten tala? : En studie om röst och kausalitet i läromedel för samhällskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Jenny Rakovic Odobasic; [2019]
  Nyckelord :läsbarhet; röst; kausalitet; svenska som andraspråk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker förekomsten av läsbarhetsvariablerna röst och kausalitet i tre läromedelstexter för ämnet samhällskunskap. Syftet med studien är att under­söka läromedels­texternas läsbarhet utifrån ett andraspråksperspektiv då röst och kausalitet är faktorer som främjar andraspråkselevers läsförståelse. LÄS MER