Sökning: "röstläge barn"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden röstläge barn.

 1. 1. Språkutveckling genom högläsning i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Gul Rehman; Zahra Iravani; [2020]
  Nyckelord :Barnlitteratur; Förskolebarn; Förskollärare; Högläsning; Språkutveckling; Tematisk analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare arbetar med barn under högläsning för att främja deras språkliga utveckling. Vi genomförde semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare, varav en har pedagogisk utbildning men inte är legitimerad förskollärare. LÄS MER

 2. 2. Pojkar och flickor ska behandlas lika, fast ändå inte : En studie om pedagogers konfliktlösningsstrategier och ambivalenta uppfattningar om konflikthantering och jämställdhet i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Catharina Lernéus; Sandra Vilhelmsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; konflikthantering; jämställdhet; yngre barn; läroplan; bemötande; konfliktlösning; röstläge.;

  Sammanfattning : Dagligen uppstår konflikter på förskolan mellan barn eller mellan barn och pedagog som många gånger inte främjar jämställdheten mellan pojkar och flickor. Syftet med denna studie är att bidra med mer kunskap om konflikthantering i förskolan ur ett jämställdhetsperspektiv då ytterst få tidigare studier undersökt detta. LÄS MER

 3. 3. ”- Du jobbar i affären, jag är chef ” En studie om hur barn utövar makt i leken på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Desirée Gullin; Claes Ahlgren; [2017]
  Nyckelord :Deltagande observation; Foucault; Förskola; Kvalitativ studie; Lek; Makt;

  Sammanfattning : Med bakgrund mot att barn idag ses som kompetenta och lek ses som en tillgång för barns unika lärande, kunnande, förståelse och meningsskapande, valde vi att göra denna studie. Leken är både komplex och intressant och forskning har visat att lek, genom alla tider, har tillfredsställt barns olika behov av självförverkligande, bearbetning och kreativt tänkande. LÄS MER

 4. 4. Inspelad musik i förskolan Med anpassning till barns röster och dess förutsättningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sandra Svensson; Emma Friis; [2016]
  Nyckelord :Inspelad musik; barnröster; röstanatomi; röstläge; musikdidaktik; tonarter; tonomfång;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera användandet av inspelad musik i förskolan, dels ur ett röstergonomiskt perspektiv i relation till tonarter och tonomfång och dels ur ett musikdidaktiskt perspektiv.För att besvara syftet har vi valt att undersöka pedagogers respektive barns val av inspelad musik i förskolan i förhållande till ett sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 5. 5. Vad har hänt med barns sångröster från millennieskiftet fram till idag? : En studie om barnrösters utveckling enligt tre barnkörledare och hur dessa arbetar med barns sångröster.

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Magdalena Zetterström; [2015]
  Nyckelord :Barnkör; barns röstomfång; brummare; sångsvaga barn; barnkörsmetodik;

  Sammanfattning : I min roll som barnkörledare har jag mött många barn som inte vill sjunga höga toner och jag har även mött barn som inte anpassar sig till den gemensamma sången utan ”brummar” i ett monotont och lågt röstläge.   Genom intervjuer med tre barnkörledare har jag tagit reda på deras erfarenheter och uppfattningar kring barns röstutveckling från millennieskiftet fram till idag. LÄS MER