Sökning: "rötslam"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet rötslam.

 1. 1. Utveckling av marknader för avfallsbaserade resurser : En fallstudie på återanvändning av komplexa avfallsströmmar ur ett värdekedjeperspektiv

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Industriell miljöteknik; Linköpings universitet/Industriell miljöteknik

  Författare :Elsa Bertils; Herman Elvingson; [2019]
  Nyckelord :waste; markets; market regulation; reuse; recycling; resource efficiency; value chain; sludge; bottom ash; slag; organic fertilizer; waste policy; policy; avfall; marknader; återvinning; återanvändning; resurseffektivitet; värdekedja; rötslam; biogödsel; slaggrus; bottenaska; Revaq; SPCR 120; handel; avfallslagstiftning; styrmedel; styrning;

  Sammanfattning : Immense amounts of waste are generated daily by our society, and the management of these streams is a critical societal function. Part of this work is reusing and recycling materials with attractive properties, which is also an imperative step towards circular material flows. LÄS MER

 2. 2. Optimering av slutavvattning vid Tranås reningsverk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Frida Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :slam; avvattning; polymer; flockning;

  Sammanfattning : Tranås reningsverk transporterar varje vecka 25-30 ton avvattnat rötslam till deponi. Ju mer vatten slammet innehåller, ju högre blir dess massa och volym och därmed även deponeringskostnaderna. Det är därför ytterst viktigt att avvattningen av slammet fungerar bra. LÄS MER

 3. 3. Opportunities for the Jatuwa community biogas plant : An energy demand survey and a field site examinationMinor Field Study

  Kandidat-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik; KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Axel Öhman; Bill Edwall; [2018]
  Nyckelord :Biogas; energy demand; sustainable technology; Biogas; energibehov; hållbar energi;

  Sammanfattning : De klimatförändringar som idag orsakar allt större problem för länder i Himalayaregionen har ökat beslutsfattares medvetenhet kring konsekvenserna som de ökande temperaturerna för med sig. När människor konsumerar energi från fossila bränslekällor ökar koncentrationen av bland annat koldioxid i atmosfären vilket bidrar till den växthuseffekt som sakta värmer upp jordens klimat. LÄS MER

 4. 4. Slam som en del i en cirkulär ekonomi : en fallstudie om faktorer som påverkarbeslutet att använda slam som gödselmedel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2018]
  Nyckelord :slam; rötslam; cirkulär ekonomi; beslutstagande; risk; PESTEL-modell;

  Sammanfattning : Sedan en tid tillbaka har människan levt över de ändliga tillgångar av resurser som jorden har att erbjuda. Många av människans aktiviteter utarmar sakta men säkert jordens naturresurser samtidigt som världens befolkning ökar kraftigt. Livsmedelsproduktionen måste öka i takt med att resursanvändningen måste bli mer hållbar. LÄS MER

 5. 5. Fosforåtervinning ur förbränningsaska från rötslam och rötrest

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Skolan för kemivetenskap (CHE)

  Författare :Martin Jonsson; [2015]
  Nyckelord :Fosforåtervinning; rötslam; rötrest; avloppsslam; tungmetaller; våtkemisk; termokemisk; kadmium; jordbruk; regelverk; ASH DEC-; CleanMAP-; PASH-; SEPHOS-; SESAL-Phos-; BioCon-processen;

  Sammanfattning : Fosfor är ett ändligt näringsämne som på senare tid uppmärksammats i samband med övergödning och bristen som råvara. Näringsämnet är livsviktigt för likväl människor som djur och växter och de brytbara fosforreserverna börjar ta slut. LÄS MER