Sökning: "radikal höger"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden radikal höger.

 1. 1. Partiet som kom in i värmen - En kvantitativ undersökning av hur gestaltningen av det populistiska partiet Sverigedemokraterna har förändrats över tid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Hannah Attefall; Elina Mattsson; Charlotte Månsson; [2023-03-10]
  Nyckelord :Populism; Sverigedemokraterna; gestaltningsteorin; morgontidning; kvällstidning; journalistik; radikal höger;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore how the Swedish populist party, the Swedish Democrats, have been framed in the morning newspapers and in the evening newspapers one week before the Swedish election 2010 and 2022. By doing this we want to see if and how newspapers have changed the way they frame a populistic party as the Swedish Democrats has achieved major parliamentary success. LÄS MER

 2. 2. The Salience of Issues in Parliamentary Debates : Its Development and Relation to the Support of the Sweden Democrats

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ödlund Lindholm Alexander; [2020]
  Nyckelord :Salience; Issues; Dimensions; Parlament; Parliamentary; Speeches; Debates; Sweden Democrats; SD; Time series analysis; Topic modeling; Structural topic modeling; Text analysis; Radical right; RRP; Neo-nationalist; Trend; Cross-correlation; Regression; Socio-cultural; Socio-economic; Opinion; Computational social science; Party; Strategy; Political; Opportunity; Structure; Textanalys; Sverigedemokraterna; SD; Topic modeling; Radikal; Högerpartier; Trendanalys; Politik; Dimension; Regressionsanalys; Tidsserianalys; Tidsserie; Parti; Opinion; Höger-vänster; Socio-kulturell; Socio-ekonomisk; Riksdagen; Anföranden; Tal; Debatter;

  Sammanfattning : The aim of this study was to analyze the salience of issue dimensions in the Swedish parliament debates by the established parties during the rise of the Sweden Democrats Party (SD). Structural topic modeling was used to construct a measurement of the salience of issues, examining the full body of speeches in the Swedish parliament between September 2006 and December 2019. LÄS MER

 3. 3. Bilden av politisk höger- och vänsterextremism - Olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Erica Törnkvist; Hanna Fagerberg; [2018]
  Nyckelord :Högerextremism; Vänsterextremism; Radikal; Våldsbejakande; Könsroller; Social Sciences;

  Sammanfattning : Abstrakt Författare: Hanna Fagerberg & Erica Törnkvist Titel: Bilden av politisk höger- och vänster extremism – olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp Handledare: Anna Rypi Sociologiska institutionen, höstterminen 2016 Politisk extremism förekommer i dagens samhälle men det finns en problematik kring begreppet, då olika definitioner förekommer. I denna kandidatuppsats, skriven vid Lunds universitet, var syftet att få en förståelse för hur olika yrkesgrupper som arbetar med att förhindra och utreda högerextremism och/eller vänsterextremism ser på extremistmiljöerna och vad de har för bild av dess medlemmar. LÄS MER

 4. 4. Partikonvergensens effekter: En jämförande studie om radikala högerpopulistiska partiers valframgångar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Ramzy Francis El Khouri; Shervin Vahedi; [2013]
  Nyckelord :Radikal populistisk; Sverigedemokraterna; utbud; partikonvergens; högerextrem; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dagens forskning har ingen konsensus om varför radikala högerpopulistiska partier kommer in i parlamentet i olika länder. Vissa forskare menar att det beror på faktorer inom utbud i partisystemet medan andra menar att en ökad efterfråga leder till radikala höger populistiska partiers framgångar. LÄS MER