Sökning: "ramar i samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden ramar i samtal.

 1. 1. Det saknade mötet i en pandemi: En kvalitativ intervjustudie av psykodynamiska psykoterapeuters erfarenheter kring att arbeta under en pandemi

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lena Sjöstrand; [2021]
  Nyckelord :Psykodynamisk terapi; Digital; Skype; Internet; COVID-19; psychodynamic therapy; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to determine how psychodynamic psychotherapists experienced the rapid transition from having psysical sessions to digital due to the pandemic COVID-19, as well as what experience they have had. Semi-structured interviews were conducted with five psychodynamic therapists. LÄS MER

 2. 2. Språkliga möten på en förskola : En fallstudie av flerspråkiga pedagogers språkval i dagliga samtal med vårdnadshavare

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Ulrica Haglind; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen är en kommunikationsetnografiskt inspirerad fallstudie av hur tre förskolepedagoger med svenska som andraspråk använder sina språkliga resurser i kommunikationen med vårdnadshavare. Det övergripande syftet är att undersöka hur de använder sina språk som en resurs i den dagliga kontakten med vårdnadshavare som också har svenska som andraspråk. LÄS MER

 3. 3. Barns sångimprovisation : Om att utforska kreativitet genom lek

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Mathilda Sundin; [2020]
  Nyckelord :singing; improvisation; children; music; play; creativity; sång; improvisation; barn; musik; lek; kreativitet; skapande;

  Sammanfattning : Syftet med det här arbetet är att undersöka hur barn utforskar musikalitet genom lek. I undersökningen kombinerades deltagande observation, ljud- och videoupptagning och barns reflektion vid informella samtal och bildskapande. Två barn, fem och sex år, deltog i observationerna som utfördes i deras hem. LÄS MER

 4. 4. "Nu får du skärpa dig! : En essä om pedagogens förhållningssätt i mötet med barn som har svårt att hålla sig inom förskolans ramar

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Carolina Nordlund Figari; [2020]
  Nyckelord :environment; learning; difficulty concentrating; emotions; social skills; power; interaction; omgivning; lärande; koncentrationssvårigheter; känslor; social kompetens; makt; samspel;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to investigate how I, as a preschool educator, treat a child who I find difficult to adhere to the preschool´s rules and routines. It is based on three different situations that tell how the relationship between the child and me took place. The focus is not on the child but on me as an educator. LÄS MER

 5. 5. "Ja alltså man kan ju läsa, sen kan man läsa..." : En kvalitativ studie om anpassning av högläsning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Theres Olander Quach; Johanna Berg; [2020]
  Nyckelord :Reading aloud; preschool; adaptation; learning; talk; Högläsning; förskolan; anpassning; lärande; samtal.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie där intervjuer utförts på sex olika förskolor med sex olika legitimerade förskollärare. LÄS MER