Sökning: "ramfaktorteori"

Visar resultat 1 - 5 av 159 uppsatser innehållade ordet ramfaktorteori.

 1. 1. Gymnasielärares tolkning och implementering av jämställdhet under lektioner i idrott och hälsa.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Elsa Gudrunsdotter; André Eliasson; [2021]
  Nyckelord :Jämställdhet; idrott och hälsa; ramfaktorteori; läroplansteori;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med denna uppsats var att få en ökad förståelse för hur jämställdhet tillämpas under lektioner i idrott och hälsa på gymnasiet. Detta görs genom att söka svar på frågorna: Hur ger gymnasielärare i idrott och hälsa uttryck för innebörden i begreppet jämställdhet? På vilket sätt upplever dessa lärare att de undervisar utifrån ett jämställdhetsperspektiv? Vilka ramar i undervisningen upplever lärarna möjliggör eller begränsar arbetet med jämställdhet? Metod För att besvara frågeställningarna har kvalitativa semistrukturerade intervjuer gjorts med fyra gymnasielärare i idrott och hälsa som var i åldrarna 27–53 år. LÄS MER

 2. 2. Är skolan en plats för alla? : En enkätstudie om lärarnas syn på arbetet med elever i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Carl Larsson; Ronja Wallgren; [2021]
  Nyckelord :Särskilt stöd; lågstadie; inkludering; ramfaktorteori; åtgärder; enkät.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "Det är liksom UT som gäller" : En kvalitativ studie om hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar och bedömer ett kunskapskrav gällande friluftsaktiviteter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Ylva Berg; Sannimaria Nymark; [2021]
  Nyckelord :friluftsliv; bedömning; outdoor education; kunskapskrav; skola;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att få en djupare förståelse för hur lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 tolkar och bedömer kunskapskravet ”eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss/relativt god/god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler” (Skolverket, 2011, s.51) samt vad lärarna upplever påverkar sina möjligheter att behandla kunskapskravet. LÄS MER

 4. 4. Hinder och utmaningar i det förebyggande arbetet mot mobbning

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Rebecca Khan; Madeleine Ranström; [2021]
  Nyckelord :Förebyggande arbete mot mobbning; ramfaktorer; relationellt perspektiv och lärares uppfattningar.;

  Sammanfattning : Föreliggande studie har undersökt lärares uppfattningar och erfarenheter av det förebyggande arbetet mot mobbning. Syftet med undersökningen är att försöka fördjupa förståelsen för lärares olika uppfattningar om det förebyggande arbetet mot mobbning, samt vilka formella villkor, hinder och ramar lärarna uppfattar att de har i detta arbete. LÄS MER

 5. 5. “Vi måste faktiskt kartlägga, vi får inte bara säga att de har ett utländskt efternamn!” : en undersökning om kartläggning av elever i behov av svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Emmy Wingren; Emelia Lundblad; [2021]
  Nyckelord :Andraspråkselever; kartläggning; svenska som andraspråk; kartläggningsmaterial; nyanlända; riktlinjer; styrdokument;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen är att belysa hur pedagoger på fem skolor belägna i samma kommun arbetar med kartläggning av elever i behov av svenska som andraspråk. Vi intresserar oss för vilka riktlinjer de har att följa i sitt arbete, vem som ansvarar för kartläggningen samt vilket kartläggningsmaterial de använder. LÄS MER