Sökning: "ramfaktorteorin"

Visar resultat 1 - 5 av 170 uppsatser innehållade ordet ramfaktorteorin.

 1. 1. MUSIKUNDERVISNINGEN I GRUNDSKOLA Från musiklärarens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Anastasiia Bila; [2020-01-07]
  Nyckelord :Musikundervisning; grundskolan; intervju; ramfaktorer; proximala utvecklingszonen ZPD Vygotskij;

  Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna studie är att undersöka hur musiklärare i grundskolan tolkar sitt uppdrag och utformar musikundervisning till stöd för elevers lärande.Teori:De teoretiska perspektiv som examensarbetet utgår från är ramfaktorteorin samt det teoretiska begreppet, den proximala utvecklingszonen av Vygotskij, ska vidare används i studien som analysverktyg utifrån resultat i undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Digital kompetens i undervisningen : En studie om likheter och skillnader i Uppsalas kommunala skolor årskurs 3.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lova Nilsson; Caroline Nygren; [2020]
  Nyckelord :Digital kompetens; ramfaktorteorin; socioekonomiska förhållanden; teknologiska och pedagogiska innehållskunskaper TPACK ; informations- och kommunikationsteknik IKT ;

  Sammanfattning : Den nionde mars 2017 beslutade regeringen att digital kompetens skulle skrivas in i styrdokumenten och börja gälla senast juli 2018. Syftet med förändringarna var att tydliggöra skolans uppdrag samt att förstärka elevers digitala kompetens. LÄS MER

 3. 3. Vi bygger en framtid : En studie av fritidsledares uppfattningar om det brottsförebyggande arbetet inom fritidsgårdars verksamhet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ika Tillenius; [2020]
  Nyckelord :Fritidsgård; fritidsledare; brottsförebyggande verksamhet; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Brottslighet bland ungdomar är ett ökande problem i dagens samhälle. Landets fritidsgårdar är en betydelsefull plats att vara på för många utav Sveriges utsatta ungdomar. Detta medför en utmaning för personalen inom verksamheten, som i sitt arbete antas kunna hantera den problematik som kan uppstå i och med detta. LÄS MER

 4. 4. "Ja alltså man kan ju läsa, sen kan man läsa..." : En kvalitativ studie om anpassning av högläsning på förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP); Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Theres Olander Quach; Johanna Berg; [2020]
  Nyckelord :Reading aloud; preschool; adaptation; learning; talk; Högläsning; förskolan; anpassning; lärande; samtal.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att utifrån ramfaktorteorin och sociokulturell teori synliggöra hur förskollärare anpassar högläsning för att gynna barns lärande. Metoden som använts är en kvalitativ intervjustudie där intervjuer utförts på sex olika förskolor med sex olika legitimerade förskollärare. LÄS MER

 5. 5. Geografiläraren + fältstudier= sant? : Geografilärarens perspektiv om val, ramfaktorer och platsens påverkan på fältstudier

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Filippa Eriksson Röhnisch; [2020]
  Nyckelord :fältstudier; geografiundervisning; lärare; platsen; ramfaktorer;

  Sammanfattning : Sedan år 2011 står det explicit i kursplaner för geografiämnet att fältstudier ska vara en del av undervisningen. Syftet med denna studie var att framställa och analysera den syn, uppfattningar och upplevelser som geografilärare har angående fältstudier som roll i sin geografiundervisning. LÄS MER