Sökning: "rape case"

Visar resultat 16 - 20 av 107 uppsatser innehållade orden rape case.

 1. 16. Bevisbörda i brottmål i förhållande till den nya samtyckeslagstiftningen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Nasim Ewazzada; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; Bevisbörda; Beviskrav; Våldtäkt; Samtyckeslagstiftning; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I samband med den nya samtyckeslagstiftningen uppstod diskussioner kring åklagarens bevisbörda. Syftet med uppsatsen är att klargöra om bevisbördan påverkats av den nya lagstiftningen. LÄS MER

 2. 17. Sakkunnigbeviset - är kunskap makt? - En rättsfallsstudie av sakkunnigbevisning i mål med sexsomniinvändningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elin Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Straffrätt; straffprocessrätt; sakkunnigbevisning; sexsomni; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the last decade a new defense has emerged in rape cases in Sweden; the defendant claims to have carried out the sexual act while sleeping and consequently to have acted without intent. The medical term for performing sexual acts while sleeping is sexsomnia, a subcategory to sleepwalking. LÄS MER

 3. 18. "Someone isn't telling the truth" : En kritisk diskursanalys av den amerikanska dagspressens nyhetsbevakning av sexuella trakasserier

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Nina Kahrobaee; Stefanie Rumaina Pezo; [2018]
  Nyckelord :CDA; sexual harassment; metoo; tabloidization; gender; hegemony; CDA; sexuella trakasserier; metoo; tabloidisering; genus; hegemoni;

  Sammanfattning : Den här studien analyserar hur maktstrukturer framträder i den amerikanska dagspressens bevakning av sexuella trakasserier. Studien analyserar 18 artiklar som har bevakat två snarlika fall där två män som varit nominerade till en position i Högsta domstolen i USA blivit anklagade för sexuella trakasserier. LÄS MER

 4. 19. Barnets berättelse i olika processer - En jämförelse av bevisvärderingen av barnets berättelse i mål om våldtäkt mot barn respektive i mål gällande omhändertagande enligt LVU

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jelena Savic; [2018]
  Nyckelord :Bevisvärdering; barnets berättelse; straffprocess; förvaltningsprocess; rättspsykologi; värdering av muntlig utsaga; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om det förekommer skillnader i bevisvärderingen av barnets berättelse i mål som rör våldtäkt mot barn respektive omhändertagande enligt LVU. När barn far illa aktualiseras parallella utredningsprocesser, vilket medför en nödvändig samverkan mellan socialtjänst och rättsväsende. LÄS MER

 5. 20. ”Ett utslag av ungdomligt oförstånd i en särpräglad relation” - En kritisk granskning av Borås tingsrätts domskäl i mål B 554-15 samt Hovrätten över Västra Sveriges domskäl i mål B 3118-16

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elisabeth Bowen Farsnäs; [2018]
  Nyckelord :straffrätt; våldtäkt; allvarlig rädsla; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I mål B554-15 från Borås tingsrätt och mål B3118-16 från Hovrätten för Västra Sverige var en i domstolen könad man åtalad för att ha våldtagit en i domstolen könad kvinna. Den tilltalade påstods ha genomfört sexuella handlingar genom att otillbörligt ha utnyttjat att målsäganden befunnit sig i en särskilt utsatt situation. LÄS MER