Sökning: "rapport förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden rapport förskollärare.

 1. 1. Att lära in ute : En kvalitativ studie om pedagogiskt arbete i utemiljö

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Löfgren; [2019]
  Nyckelord :Förskola Närmiljö Pedagogiskt ansvar Utomhusmiljö;

  Sammanfattning : Denna rapport är en kvalitativ studie genomförd i norra Sverige. Studiens syfte var attutveckla kunskap om förskollärares uppfattningar om pedagogiskt arbete i utemiljö. Föratt besvara rapportens syfte formulerades tre frågeställningar. LÄS MER

 2. 2. Barns lärandemiljöer i förskolan : Hur förskollärare uttrycker att de skapar lärmiljöer i Reggio Emilia inspirerade förskolor.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Matilda Sofia Hermansson; [2019]
  Nyckelord :lärmiljöer; utforskande; kreativitet; kompetenta; reggio emilia;

  Sammanfattning : Inledning I denna undersökning vill jag ta reda på; Har pedagogerna ett syfte med lärmiljöerna, vad sker det för lärande och är pedagogerna medvetna om lärandet. Är pedagogerna medvetna att barnen lär sig i lärmiljöerna? Syfte Syftet med denna rapport är att undersöka hur förskollärare uttrycker att de skapar lärmiljöer i Reggio Emilia inspirerade förskolor. LÄS MER

 3. 3. "Det kan vara svårt att sätta fingret på" : En studie om förskollärares uppfattningar och erfarenheter gällande arbetet med barn i behov av särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Jenny Severinsson; Kristin Andersson; [2019]
  Nyckelord :Children in need of special support; pre-school teachers; problematisation; experiences; Barn i behov av särskilt stöd; förskollärare; problematisering; erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn i behov av särskilt stöd kan ses som ett komplext begrepp. En rapport från Skolinspektionen (2017) ligger till grund för uppsatsens motiv, rapporten visar att förskolepersonal ofta saknar en samsyn över vad särskilt stöd innebär och hur det särskilda stödet utformas. LÄS MER

 4. 4. Mindre barngrupper i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louise Olsson; Linnéa Perkman; [2018]
  Nyckelord :Barngruppens storlek; kommunikation; lärande;

  Sammanfattning : Skolverket gick 2017 ut med att barngrupperna var mindre än vad de varit på 25 år. Detta kan vara en följd av att Skolverket gick ut med nya riktlinjer om barngruppens storlek 2016. Men det kan även vara så att Skolverkets rapport om Barngruppers storlek i förskolan, från 2016 kan vara ett resultat av de minskade barngrupperna. LÄS MER

 5. 5. Varför blir det så känsligt? : Om ansvar och profession inom förskolans arbetslag utifrån ett maktperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande; Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Johanna Cinber; Elin Juuso; [2017]
  Nyckelord :Ansvar; arbetslag; förskollärare; maktperspektiv; profession;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att skapa förståelse för hur förskollärarens förtydligade ansvar och uppdrag hanteras inom förskolans arbetslag genom att utifrån ett maktperspektiv analysera en kommuns interna rapport kring ansvarsfördelning i förskolans arbetslag. Examensarbetet behandlar de mekanismer som påverkar ansvarsfördelning och professionssträvanden inom förskolans arbetslag. LÄS MER