Sökning: "rapport förskollärare"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden rapport förskollärare.

 1. 1. Trubbel-Tove på utflykt : Ett didaktiskt arbetsmaterial för värdegrundsarbete i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Anna Ilesanmi; Malin Román; [2020]
  Nyckelord :Bilderbok; Delaktighet; Demokrati; Dilemman; Förskola; Inflytande; Konflikter; Lärarhandledning; Solidaritet; Värdegrund; Värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Förskolan är en naturlig plats för barns begynnande demokratiska lärande då den representerar barnens samhälle. Vårt arbete tar tillvara på den potentialen och syftar till att ge förskollärare ett verktyg för värdegrundsarbete både i barngruppen och personalgruppen. LÄS MER

 2. 2. ”Det är viktigt att ha med sig rätta tankar redan från början” : En intervjustudie om förskollärares resonemang kring kritiskt förhållningssätt till digitalteknik.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Louice Jansson; Matilda Karlsson; [2020]
  Nyckelord :kritiskt förhållningssätt; digital teknik; förskollärare; undervisning; resonemang; kunskaper;

  Sammanfattning : Inledning Den digitala utvecklingen går snabbt framåt och berör alla i samhället. I en rapport från Statens Medieråd (2019) framgår att andelen barn mellan ett och åtta år som dagligen använder internet har ökat markant. LÄS MER

 3. 3. Flerspråkiga barn i förskolan : En studie om förskollärares förhållningssätt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecka Karjalainen; Veronica Szasz; [2020]
  Nyckelord :flerspråkighet; samspel; barns identitet och undervisning;

  Sammanfattning : Inledning Flerspråkighet blir mer normaliserat i det svenska samhället, vilket Skolinspektionen (2013) skildrar i en rapport om asylsökande barn. Således omfattas även förskolan. Förskollärares ansvar för språkutvecklande undervisning med flerspråkiga barn bör lyftas fram. LÄS MER

 4. 4. Matematik i förskolan : En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om matematik i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Maritina Midbjer; Dina Tuven; [2020]
  Nyckelord :​Bishops sex matematiska aktiviteter​; ​förskola; förskollärare; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur förskollärare ​uppfattar matematik och hur de  beskriver sitt arbete med matematik i förskolan. Studien genomfördes med kvalitativa           semistrukturerade intervjuer med sju förskollärare i olika åldrar och från olika förskolor varav tre olika kommuner. LÄS MER

 5. 5. Genuspedagogik i förskolan : En kvalitativ studie om några förskollärares syn på genus och förskolans jämställdhetsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Karoline Ivars; Emma Svalland; [2020]
  Nyckelord :Genus; förskola; förhållningssätt; jämställdhet; feministisk poststrukturalism;

  Sammanfattning : Syftet med den här kvalitativa forskningsstudien var att problematisera hur några förskollärare talar om sitt arbete med genuspedagogik. Som stöd för att uppnå syftet formulerade vi forskningsfrågor där genusbegreppet blev centralt för att synliggöra förskollärarnas förståelse inom området. LÄS MER