Sökning: "rapport konflikt"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade orden rapport konflikt.

 1. 21. Bildens planering - Bildlärares tankar och motiveringar av det egna planeringsarbetet sett i ett tidsperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Tim Hallin; Charlie Nilsson; [2011]
  Nyckelord :Bild; Planering; Styrdokument; Tradition; Erfarenhet;

  Sammanfattning : Med detta arbete ämnar vi undersöka vad som ligger till grund för bildlärares planeringsarbete. Under vår verksamhetsförlagda tid, genom erfarenheter under utbildningens gång och i den rådande samhällsdebatten kring skolan tycker vi oss ha mött en konflikt mellan bildundervisning och kursplanens mål. LÄS MER

 2. 22. Konfliktförebyggande rekommendationer vid boende med närliggande hästhållning : En jämförelse av faktorer i Skåne läns rapport "Hästar och bebyggelse" mot faktorer beaktade i rättsfall avgjorda 2009 till 2011

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad;

  Författare :Martin Karlsson; Robin Engberg; [2011]
  Nyckelord :Hästar Konflikt Rättsfall Hästgård Bebyggelse;

  Sammanfattning : Antalet hästar har ökat markant i Sverige under de senaste åren. Detta har skapat problem både vid detaljplanering hos handläggare men även hos boende som är osäkra på vilka regler och rekommendationer som ska följas. LÄS MER

 3. 23. Barns relationsskapande och lärarens delaktighet i den fria leken: en kvalitativ studie

  C-uppsats,

  Författare :Ulrika Serrestam; Martina Pettersson; [2011]
  Nyckelord :Konflikt; relationer; social utveckling; medling f;

  Sammanfattning : BakgrundVår avsikt med denna rapport är att se hur barns konflikter i deras interaktion med varandra kan vara ett viktigtled i deras sociala utveckling. Vi har tittat på hur en lärares inblandning vid dessa tillfällen kan hjälpa barnen,likväl som det kan förstöra ett pågående relationsarbete. LÄS MER

 4. 24. Internationell aggression och krigs uppkomst : - En studie av två teoriinriktningars förklaringsvärde

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för samhällsvetenskap

  Författare :Fredrik Lundquist; [2010]
  Nyckelord :Cosmopolitan; Communitarian; Internationella relationer; Krig; Väpnad konflikt;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar två teoriskolor – Kosmopolitism och Kommunitarism – vilka är sammanfattande modeller som omfattar flera olika teoriinriktningar. Anledningen till dessa teoriers inkludering i rapporten var avsikten att förenkla den internationella arenan till att enbart omfatta två olika inriktningar, och på så sätt utröna om någon av dessa kunde användas till att förklara fenomenet internationell aggression. LÄS MER

 5. 25. Hur skiljer sig nyhetsvärderingen på Rapport och TV4Nyheterna? : En kvantitativ innehållsanalys av ett kommersiellt och ett ickekommersiellt nyhetsprogram.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Elin Skanne; [2009]
  Nyckelord :Tv; Nyheter; Public Service; kommersiell tv; tv-kanal; reklamfinansierad; nyhetsvärdering; TV-nyheter; kommersiell och ickekommersiell tv; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur nyhetsvärdering skiljer sig på kommersiella och ickekommersiella nyhetsprogram. De analysenheter som har valts är TV4Nyheterna och Rapport, SVT. SVT och TV 4 står tillsammans för mer än 75 procent av svenska folkets TV-tittande. LÄS MER