Sökning: "rapport utomhuspedagogik"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rapport utomhuspedagogik.

 1. 1. ”Det är lättare att liksom lära sig om vissa saker ute för att det finns där” : En kvalitativ studie om hur pedagoger ser på barns lärande utomhus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Sabina Bernström; Josefin Nystedt; [2017]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; förskola; förskollärare; barn; lärande;

  Sammanfattning : I denna rapport redovisas hur fyra förskollärare arbetar mot läroplanens mål utomhus, vad förskollärarna uppfattar som för- och nackdelar med att arbeta mot läroplanens mål utomhus, samt hur de uppfattar att de utnyttjar utomhusvistelsen för att arbeta mot läroplanens mål. Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur pedagoger ser på barns lärande utomhus i en förskolekontext. LÄS MER

 2. 2. Landskapsarkitekten och förskolan : ett gestaltningsförslag för Rondellens förskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Madeleine Munter; Tove Nilsson; [2013]
  Nyckelord :förskola; förskolegård; utomhuspedagogik; lek; motorik; sensorik; årstidsaspekter; säkerhet; delaktighet; omgestaltning; barn; förskolebarn;

  Sammanfattning : Idag har många förskolor i Sverige en undermålig utomhusmiljö. Detta är något det förs en diskussion kring och som bland annat Skolinspektionen skrev en rapport om 2011 (Skolinspektionen 2011). Barn behöver en god miljö för att utvecklas och må bra. LÄS MER

 3. 3. Ekobussen : en rullande naturskola i Jönköping. Deltagarnas uppfattningar om samverkan och den pedagogiska modellen

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Estetiska institutionen

  Författare :Per König; [2004]
  Nyckelord :Ecology; Utomhuspedagogik; ekobuss; naturskola; exkursion; ekologi- och miljöundervisning; undersökande arbetssätt; upplevelsebaserat lärande; utomhusdidaktik; miljömedvetande; Ekologi;

  Sammanfattning : Sedan 1992 har Jönköpings kommun drivit en naturskola i form av en exkursionsbuss, ekobussen. Verksamheten har varit inriktad mot dagsexkursioner för grundskolans senare år och gymnasieskolan under ledning av utbildad och engagerad personal. LÄS MER

 4. 4. En kugge i kugghjulet : Utomhusmatematik i grundskolans senare år ur ett lärarsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematiska institutionen

  Författare :Anders Wänström; [2003]
  Nyckelord :Mathematics; utomhuspedagogik; utomhusmatematik; outdoor education; matematik år 7-9; MATEMATIK;

  Sammanfattning : I en rapport från Skolverket framkommer att elever uppger att de lär sig mest och bäst när matematiken är relevant och begriplig, verklighetsanknuten samt då undervisningen är varierad, flexibel och där monotona räkningar undviks (Skolverket 2003). Skulle kanske då utomhusmatematiken kunna vara ytterligare en metod för att förklara problem för elever, ge matematiken en verklighetsanknytning och samtidigt skapa variation i undervisningen? Det jag vill uppnå i arbetet är att beskriva hur utomhusmatematik kan användas som ett komplement till ordinarie matematikundervisning, sett ur ett lärarperspektiv. LÄS MER