Sökning: "rapportform"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet rapportform.

 1. 1. Förskolans kvalitetsredovisning : Ett verktyg i det pedagogiska arbetet

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen för Pedagogik

  Författare :Marie Lundgren; [2011]
  Nyckelord :redovisa; dokumentera; utvärdering; mål; kvalitet; verktyg; förskolan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka hur pedagoger och rektorer anser att kvalitetsredovisningen leder till högre kvalitet i förskolan. Intresse finns också för att ta reda på hur förskolans kvalitetsredovisning används som ett verktyg i verksamheten och hur inblandade aktörer ser på dess värde. LÄS MER

 2. 2. Ung och förälder : En studie om unga mammors upplevelser av deltagandet i "Unga föräldrar och barn"

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier

  Författare :Baiba Pumpure; [2011]
  Nyckelord :Ålder; normalitet; ålderism; ung mamma; unga föräldrar;

  Sammanfattning : Mammaledighet för unga mödrar och sociala behov som blir aktuella i samband med det. Denna studie belyser unga mödrars upplevelser kring en viss småbarnförälders mötesplats. Mötesplatsen som studeras är öppen för båda könen men däremot återspeglas endast det kvinnliga perspektivet då informanterna enbart är kvinnor. LÄS MER

 3. 3. Olweus vs Värdegrundsarbete : - En dokumentstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete; Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Carin Källström; Elisabeth Barstowe; [2010]
  Nyckelord :Mobbning; Värdegrund; Olweus; Strömsund;

  Sammanfattning : Syftet är att utifrån komponenterna i Olweusprogrammet hitta gemensamma komponenter i de nationella värdegrundsriktlinjerna och värdegrundsarbetet i Strömsund, samt diskutera och analysera detta utifrån mobbningsforskning. Vi har tittat på hur många komponenter som är jämförbara och hur dessa kan kopplas till utvärderingar som är gjorda av dels värdegrundsarbete och dels Olweusprogrammet. LÄS MER