Sökning: "ras etnicitet"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden ras etnicitet.

 1. 1. När fördomarna blir sanningar En kvalitativ studie om familjehemskonsulenters upplevelser av arbetet med rasifierade familjer i familjehemsvården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Anna Cederfeldt; Sandra Stenborg; [2021-05-31]
  Nyckelord :idealfamilj; familjehemsvård; rasism; intersektionalitet; antirasistiskt socialt arbete;

  Sammanfattning : Studiens syfte har varit att undersöka hur normer om idealfamiljen aktualiseras inomfamiljehemsvården samt analysera hur normer om idealfamiljen påverkar omgivandeinstitutioners bemötande av familjehem med utländsk bakgrund. Materialet utgjordes av sexsemistrukturerade intervjuer med familjehemskonsulenter från ett privat företag i VästraGötalandsregionen. LÄS MER

 2. 2. Den färgblinda teaterundervisningenEn intervjustudie av hur elever upplever sina möjligheter att diskutera och arbeta med begrepp som etnicitet och ras i teaterundervisning

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Johan Holmgren; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Studien ämnar bidra till att skapa insyn i hur elever upplever att de får möjlighet att diskutera och arbeta med frågor kring begrepp som etnicitet och ras i teaterundervisning. Inför denna studie utfördes fokusgruppsintervjuer med sex elever vid en gymnasieskola. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av närvaro och frånvaro av rasism och utanförskap i förskolan. En studie om etniciet och social (o)rättvisa

  Magister-uppsats,

  Författare :Åse Björk; [2021]
  Nyckelord :Förskola; Etnicitet; Social rättvisa; Critical race theory; Fenomenologisk hermeneutik;

  Sammanfattning : Förskolan är en plats för omsorg och undervisning av samhällets yngsta medborgare. Undervisningen har i uppdrag i enlighet med Läroplan för förskolan (Lpfö 18) att motverka diskriminerande tendenser av såväl barn som de vuxna som barnen har anknytning till. LÄS MER

 4. 4. Att upptäcka det upptäckta : En postkolonial diskursanalytisk studie på tre sociologiska läromedel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Kenar Ahmad; [2021]
  Nyckelord :Diskursanalys; läromedel; postkolonialism; ras etnicitet; sociologi; vithet;

  Sammanfattning : Följande studie analyserar tre läromedel i sociologi utifrån ett postkolonialt, diskursanalytiskt perspektiv. Syftet är att analysera hur ras/etnicitet görs i de utvalda läromedlen. LÄS MER

 5. 5. Ett arbete om barnlitteratur och genus i dagens samhälle : En barnbok om inkludering

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Didaktik; Högskolan i Gävle/Didaktik

  Författare :Linda Sturm Selin; Lena Torin; [2021]
  Nyckelord :Barns perspektiv; förskola; barnbokens betydelse; litteratur; inkludering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Enligt barnkonventionen (UNICEF Sverige, 2018) som varit lag sedan januari 2020, ska alla barn behandlas lika i förskolan oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom eller funktionsnedsättning. Alla som arbetar på förskolor bör ha kunskap om och visa respekt för att alla människor skall behandlas lika oavsett kön, etnicitet, eller klass. LÄS MER