Sökning: "rasism i svenska skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden rasism i svenska skolan.

 1. 1. Rasisten mitt i klassrummet : En systematisk litteraturstudie av lärares förståelse av och förhållningssätt till rasism i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Saga Janse Ferko; Peter Porttila Jenny; [2019]
  Nyckelord :Rasism; lärare; roller; Bourdieu; symboliskt våld; habitus; kritisk rasteori; vit överlägsenhet; vardagsrasism;

  Sammanfattning : Skolan är en av få institutioner som alla medborgare är tvungna att befinna sig i. Samtidigt framstår det som att skolan inte alltid lyckas med uppdraget att ge alla elever en likvärdig utbildning. Rasifierade barn och unga verkar möta en rad hinder och missgynnas systematisk under sin utbildningstid. LÄS MER

 2. 2. Intersektionalitet och maktstrukturer i skönlitteraturens värld : En läromedelsgranskning av skönlitterära texter i en läroboksserie i ämnet svenska

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk; Högskolan Väst/Avd för utbildningsvetenskap och språk

  Författare :Emma Kihlberg; Ylva Atle; [2019]
  Nyckelord :Text analysis; discourse analysis; intersectionality; study material; power structures; Textanalys; diskursanalys; intersektionalitet; läromedel; maktstrukturer;

  Sammanfattning : Bakgrund: Skolans värdegrund bygger på tanken om alla människors lika värde och skolan ska arbeta för att motverka maktstrukturer som exempelvis könsmönster och rasism. Under sin grundskoleutbildning får elever ta del av en stor mängd skönlitteratur, vilket delvis sker genom läroböcker. LÄS MER

 3. 3. Enspråkig monokulturell norm eller vithetsnorm? : En studie av interkulturell pedagogik i relation till kritisk ras- och vithetsforskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Hanna Berg Axelsson; [2019]
  Nyckelord :interkulturell pedagogik; monokulturell norm; enspråkig norm; ras; rasifiering; rasism; vithet; vithetens hegemoni; SVA;

  Sammanfattning : Fokus i denna uppsats är relationen mellan tre forskningsfält: svensk kritisk ras- och rasismforskning, den interkulturella pedagogiken respektive forskning på ras i utbildning och SLA. Syftet med uppsatsen är att utforska konstruktiva förbindelser mellan dessa forskningsfält och inom dem centrala begrepp, vilket görs genom en diffraktiv läsning av ett urval av svensk kritisk ras- och rasismforskning, två verk om interkulturell pedagogik samt ett urval av svensk och internationell forskning på ras i andraspråksutbildning. LÄS MER

 4. 4. Främlingsfientlighet i gymnasieskolan : Ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monika Cosic; Anton Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; diskursanalys; postkolonialism; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i svensk gymnasieskola för diskursen kring främlingsfientlighet och rasism samt hur de ser på skolans förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. Vi har samlat in vår data genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 5. 5. Lobotomerad färgblind- Studie- och yrkesvägledares syn på etniska identiteter- ur ett postkolonialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Nilsson; [2018]
  Nyckelord :postkolonialism; antirasism; etnicitet; ras; tolerans;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en global värld där den internationella migrationen har förändrat människors och nationers livsvillkor. Vår värld har ett kolonialt förflutet och kolonialismen präglar fortfarande världen genom etnisk segregation och stereotypa föreställningar om ”de Andra”. LÄS MER