Sökning: "rasism i svenska skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden rasism i svenska skolan.

 1. 1. Främlingsfientlighet i gymnasieskolan : Ett elevperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Monika Cosic; Anton Torstensson; [2018]
  Nyckelord :Främlingsfientlighet; diskursanalys; postkolonialism; gymnasieskolan;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever i svensk gymnasieskola för diskursen kring främlingsfientlighet och rasism samt hur de ser på skolans förebyggande arbete mot främlingsfientlighet. Vi har samlat in vår data genom kvalitativa semi-strukturerade intervjuer som metod. LÄS MER

 2. 2. Lobotomerad färgblind- Studie- och yrkesvägledares syn på etniska identiteter- ur ett postkolonialt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Eva Nilsson; [2018]
  Nyckelord :postkolonialism; antirasism; etnicitet; ras; tolerans;

  Sammanfattning : Vi lever idag i en global värld där den internationella migrationen har förändrat människors och nationers livsvillkor. Vår värld har ett kolonialt förflutet och kolonialismen präglar fortfarande världen genom etnisk segregation och stereotypa föreställningar om ”de Andra”. LÄS MER

 3. 3. Kampen om erkännande : En kvalitativ studie om hur elever från en förberedelseklass på gymnasiet presenterar sina identiteter i sina berättelser om sin skolsituation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Armin Sehovic; [2018]
  Nyckelord :Language introduction; newly arrived students; narrative identity; ethnic identity; national identity; language proficiency; Språkintroduktion; nyanlända elever; narrativ identitet; etnisk identitet; nationell identitet; språkfärdighet;

  Sammanfattning : Ett ovanförperspektiv avseende kartläggningen av nyanlända elevers behov präglar det svenska samhället och skolsystem. Detta leder således till en indelning av elever i språkintroducerande förberedelseklasser som separeras från elever från ordinarie klasser vilket försvårar integrering. LÄS MER

 4. 4. Historiens subjekt

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :historiskt subjekt; arbetarklassen; marxism; identitetspolitik; socialism; Marx; Engels; Laclau; Mouffe; Mulinari; Linderborg; Björk; Anderson; föreställd gemenskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen tar sitt avstamp i en debatt förd i olika svenska dags- och kvällstidningar mellan en rad olika profilerade vänsterdebattörer. En debatt vari två motstående positioner utarbetas och döps till ”den klassiskt marxistiska” respektive ”den identitetspolitiska”. LÄS MER

 5. 5. Rädslans produktivitet och minoritetens maktlöshet : Diskursanalys av "Den mörka och okända historien: vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (Ds 2014:8)".

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Katarina Parfa Koskinen; [2016]
  Nyckelord :Inkludering; exkludering; romer; minoritet; diskursanalys; socialkonstruktionism; Foucault; makt; diskriminering; postmodernism; rasism; subjektposition;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att identifiera vitbokens (Ds 2014:8) konstruktion av romer och problematisera vilka konsekvenser spridningen av dessa beskrivningar kan få för romers positionering i samhället i dag med särskilt fokus på skolan. Hur konstrueras och positioneras romer i de diskurser som framträder i regeringens vitbok? Hur kan dessa konstruktioner positionera romer i dagens samhälle, och då i synnerhet i skolan? Studiens teoretiska utgångspunkt återfinns inom socialkonstruktionismens uppfattning att allt vi upplever som naturligt, eller ”naturliggjort” i själva verket är fenomen skapade i social interaktion. LÄS MER