Sökning: "rasism och diskriminering skola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden rasism och diskriminering skola.

 1. 1. Främlingsfienden bland oss : En strukturerad litteraturstudie av forskning om främlingsfientlighet och rasism med fokus på hur detta kan implementeras i grundskolans SO-undervisning F-3

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Magdalena Karlsson; Kristin Putrus; [2020]
  Nyckelord :xenophobia; racism; rasism; främlingsfientlighet; islamofobi; etnocentrism; antisemitism;

  Sammanfattning : Syftet med denna strukturerade litteraturstudie är att beskriva och analysera tidigare forskning om främlingsfientlighet och rasism. Vi väljer att studera forskning om detta eftersom skolan har i uppdrag att motverka all form av främlingsfientlighet och rasism. LÄS MER

 2. 2. Likabehandling, diskriminering och rasism i skolan och fritidshemmet. : En litteraturstudie om hur policy möter praktiken i likabehandlingsarbetet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Zeineb Jelassi; [2019]
  Nyckelord :Likabehandling; skola; fritidshem; rasism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. "En liten viskning i matkön, inte hör vi den" : En studie om svenska som andraspråkslärares syn på och erfarenheter av etnisk diskriminering i skolan

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Caroline Arvidsson; [2015]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Lärare; Skola; Diskriminering; Rasism;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Förekommandet av rasism mot internationellt adopterade i skolan : en kvalitativ studie utifrån internationellt adopterades upplevelser om deras skolgång samt deras tankar om skolans arbete gentemot rasism

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Denise Iivonen Gustafsson; [2011]
  Nyckelord :internationellt adopterade; skola; elever; lärare; rasism;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar en kvalitativ studie som undersöker fyra internationellt adopterades upplevelser av rasism under deras skolgång, samt deras upplevelser av skolans arbete när det handlar om att motverka rasism. Uppsatsens syfte och frågeställningar besvarades med hjälp av semistrukturerade telefonintervjuer vilka senare analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. LÄS MER