Sökning: "rastaktiviteter"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade ordet rastaktiviteter.

 1. 1. Rastaktivist? Ja visst! : En kvalitativ studie om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att främja barn och ungdomars fysiska aktivitet genom rastaktiviteter.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Broberg; [2020]
  Nyckelord :Rastaktivitet; Fritidslärare; Fysisk aktivitet; Hälsofrämjande; KASAM;

  Sammanfattning : Avsikten med denna studie är att skapa kunskap om hur fritidslärare/pedagoger arbetar för att förbättra elevernas fysiska aktivitet. De frågeställningar som använts i studien är: Hur arbetar fritidsläraren/pedagogen för att främja elevernas fysiska hälsa? samt hur arbetar fritidslärarna/pedagogerna för att främja den fysiska aktiviteten hos eleverna? Studien baseras på kvalitativa semistrukturerade intervjuer både i par och individuellt med sju legitimerade fritidslärare/pedagoger vid fyra olika grundskolor. LÄS MER

 2. 2. Rörelse i grundskolan : En kvalitativ observationsstudie om två grundskolors hälsofrämjande arbete i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Bråkenhielm; Sabina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; grundskolan; hälsoarbete; hälsopedagog;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Tre frågeställningar formulerades; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? Metod: Studiens material samlades in genom observationer, kvalitativa enkäter och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Rastverksamhet : En studie om rastverksamhet och konflikter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Johan Lyberger; [2020]
  Nyckelord :rastverksamhet; konflikter; hälsoarbete och lek;

  Sammanfattning : Bakgrund I bakgrunden förklaras mina anledningar till varför just detta ämne är valt. Mina erfarenheter har givit mig insikten att det arbetas för lite med fysiska aktiviteter under rasterna genom organiserad och lärarledd rastverksamhet. LÄS MER

 4. 4. Rastaktiviteter, är det nödvändigt?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Charlotte Broddesson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Rastaktivitetens betydelse för elevers sociala samspel : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Erik Sand; [2020]
  Nyckelord :Rastaktiviteter; socialt samspel; fritidslärare; relationellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska vilka uppfattningar lärare på fritidshem har gällande styrda rastaktiviteters betydelse, möjligheter och utmaningar för att stärka elevers sociala samspel. Tidigare forskning och studiens teoretiska ramverk utgår från skolans rastaktivitet som fritidslärarens professionella ansvar, relationer samt ett relationellt perspektiv. LÄS MER