Sökning: "rasten"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade ordet rasten.

 1. 1. Rasten som verktyg : Att med hjälp av pedagogstyrda rastaktiviteter skapa en tryggare och meningsfull rast.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Niclas Käck; [2022]
  Nyckelord :Vuxennärvaro; rastaktiviteter; trygghet; gemenskap; konflikthantering;

  Sammanfattning : Många elever upplever skolgården som en otrygg plats där de är rädda för att bli lämnade ensamma och med få vuxna att vända sig till. Rasten är ofta en outnyttjad tid som kan ses som en möjlighet och användas som ett lärotillfälle. Studiens syfte är att förändra och angripa ett verkligt problem som redan finns på skolan. LÄS MER

 2. 2. Relationsskapande med elever på rasten : En kvalitativ studie om fritidslärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Jonas Dahlin; Magnus Svedberg; [2022]
  Nyckelord :fritidslärare; förhållningssätt; förutsättningar; leken; rasten; relationsskapande; trygghet;

  Sammanfattning : Studien tar sin utgångspunkt i problemområdet rasten, som inte beskrivs i läroplanen Lgr 11 trots att rasten inträffar dagligen för alla elever i svensk grundskola. Syftet för studien är avgränsad till att undersöka hur fritidslärare upplever relationsarbetet med elever på rasten. LÄS MER

 3. 3. "I en perfekt värld så hade jag önskat [...] att alla såg rasten som ett pedagogiskt verktyg och inte en bromskloss" : En kvalitativ studie om fritidslärares resonemang om rast och den pedagogiska rastverksamheten.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Maja Jonsson; Matilda Kallerbäck; [2022]
  Nyckelord :Fritidslärare; rastverksamhet; rast; rastaktiviteter;

  Sammanfattning : I början när studien gjordes var förhoppningen och syftet att bidra med kunskap om hur fritidslärare kan använda planerade rastaktiviteter som ett pedagogiskt redskap under rasten för elevers lärande, vilket senare visade sig inte vara genomförbart. Det nuvarande syftet i studien är i stället att undersöka hur fritidslärare resonerar kring rast och arbetet med den pedagogiska rastverksamheten. LÄS MER

 4. 4. Konflikter på rasten : En intervjustudie om hur lärare uppfattar konflikters påverkan på lektionen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Stina Frank; Fredrik Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Konflikter; Konflikthantering; Raster; Rastverksamhet; Relation; Studiero;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka hur grundskollärare i årskurs 3–6 på två olikagrundskolor ser på hur konflikter på rasten påverkar efterföljande lektioner. Studiengenomfördes i form av en jämförelse mellan två skolor där den ena bedrev organiseradrastverksamhet medan den andra inte gjorde det. LÄS MER

 5. 5. Rasten ur ett fritidshemsperspektiv : En kvalitativ studie om fritidspedagogers syn på rasten och elevers sociala samspel i olika rastverksamheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Delfs Dennis; Anér Johan; [2021]
  Nyckelord :Recess; leisure-time centre; social interaction; sociocultural perspective; activities; play; Rast; fritidshem; socialt samspel; sociokulturellt perspektiv; aktiviteter; leken;

  Sammanfattning : The recess is a place where many students meet and social context becomes a big part of their day. The recess offers opportunities for students to practice social interaction, which is also a large part of the leisure-time centre's mission. LÄS MER