Sökning: "raster i grundskolan"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden raster i grundskolan.

 1. 1. Yrkesroller i skolan En studie om lärares och elevassistenters roller och samarbete

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Åsa Ivarsson; Sandra Wikander Andblad; [2020-06-23]
  Nyckelord :elevassistent; lärare; yrkesroll; grundsärskolan; grundskolan; samverkan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien var dels att undersöka hur några lärare och elevassistenter beskrev sin egen yrkesroll och vilka förväntningar de hade på varandras ar-betsuppgifter och yrkesroller, dels att undersöka hur samarbetet mellan yrkes-grupperna var organiserat. Dessutom var studiens syfte att se om det fanns skillnader i förväntningar och organisation mellan grundskolan och grund-särskolan. LÄS MER

 2. 2. Rörelse i grundskolan : En kvalitativ observationsstudie om två grundskolors hälsofrämjande arbete i Stockholms län

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Bråkenhielm; Sabina Ingesson; [2020]
  Nyckelord :Hälsofrämjande arbete; grundskolan; hälsoarbete; hälsopedagog;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte var att undersöka hur grundskolan inkluderar fysisk aktivitet under skoldagen samt jämföra hur det hälsofrämjande arbetet ser ut på en grundskola med anställd hälsopedagog jämfört med en grundskola utan anställd hälsopedagog. Tre frågeställningar formulerades; Hur inkluderas fysisk aktivitet under skoldagen för elever i årskurs 1 på de utvalda grundskolorna? Hur skiljer sig det hälsofrämjande arbetet på en skola med anställd hälsopedagog jämfört med en skola utan anställd hälsopedagog? Hur är hälsopedagogen inkopplad i det hälsofrämjande arbetet? Metod: Studiens material samlades in genom observationer, kvalitativa enkäter och semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 3. 3. Grundsärskoleelevers upplevelser av integrering i grundskolan : En kvalitativ intervjustudie av grundsärskoleelevers upplevelser av integrerad undervisning med fokus på innehåll och delaktighet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Therese Sandström; [2019]
  Nyckelord :inclusion; integration; inclusive education; special education; KASAM; inkludering; integrering; inkluderande undervisning; specialundervisning; KASAM;

  Sammanfattning : Sammanfattning Studiens syfte är att undersöka hur några grundsärskoleelever upplever sin situation, i de sammanhang där de är integrerade i grundskolan, med avseende på innehåll och delaktighet. I studien presenteras åtta grundsärskoleelevers upplevelser av att vara integrerade i grundskolan. LÄS MER

 4. 4. En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Sarah Mellström; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractMellström, Sarah (2019). En studie om speciallärares syn på den undervisning som ges elever i språklig sårbarhet utifrån inkluderingsbegreppet. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Rusta för rasten : Lärarledda rastaktiviteters betydelse

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Ramnelid; Therese Sjöström; [2018]
  Nyckelord :rastaktivitet; konflikt; rasten; skolgård; lek; rastverksamhet; barn;

  Sammanfattning : Inledning Läroplanen för grundskolan säger att eleverna skall erbjudas fysisk aktivitet, varje dag. På skolans raster som utgör ca 20% av elevernas skoldag får de möjlighet att röra på sig och umgås med sina vänner. Leken är ett bra verktyg för att lära nya saker, fostras och att skaffa sig social kompetens. LÄS MER