Sökning: "rational investments"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden rational investments.

 1. 1. And the similar shall lead: the role of the affinity bias in the Italian Venture Capital investment decisions

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Marco Parente; [2023]
  Nyckelord :Venture Capital; Behavioural Finance; Affinity bias;

  Sammanfattning : This paper analyses the role of the affinity bias in the Italian Venture Capital (VC) ecosystem. The background idea is that, when seeking for investment opportunities, VC funds' partners may be subject to psychological biases and unintentionally prioritise founders who share with them cultural and genetic features. LÄS MER

 2. 2. Den rationella investerarens balansgång i handel av fotbollsaktier : En kvantitativ tvärsnittsstudie av rationell värdering av fotbollsaktier

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Oscar Eriksson; William Johansson; [2022]
  Nyckelord :Rational investor; financial position; financial and sporting performance; effective market theory; emotional; Rationell investerare; finansiell ställning; ekonomiska och sportsliga prestationer; effektiv marknadsteori; emotionellt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att analysera hur en rationell investerare kan förhålla sig till balansgången mellan ekonomiska och sportsliga prestationer. Arbetets process är uppdelat i två huvudsakliga områden finansiell ställning och börsuppgångar. LÄS MER

 3. 3. ESG Investing through ETFs - An effective way to circumvent volatility?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Strignert; Ellen Malm; [2021]
  Nyckelord :ETFs; ESG; sustainability; volatility; GARCH.; Business and Economics;

  Sammanfattning : This study highlights relatively new investment phenomena such as ETF investing and forthcoming trends in placement strategies to incorporate long-term visions and sustainable holdings. ETFs are popular for several reasons, but the investment vehicle also has some embodied volatility, in contrast to more traditional securities, making them less desirable for the risk-averse investor. LÄS MER

 4. 4. Handel på den svenska aktiemarknaden : En kvantitativ studie om hur psykologiska faktorer, nyckeltal, riskbenägenhet och rationalitet påverkar svenska privatpersoners beslutsfattande

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Josefin Lindqvist; Mathilda Wikström; [2021]
  Nyckelord :Behavioural finance; Key figures; Efficient Market Hypothesis; Risk Aversion; Rationality; Behavioural Finance; Nyckeltal; Effektiva Marknadshypotesen; Riskaversion; Rationalitet;

  Sammanfattning : Syfte: Undersökningens syfte är att få en förståelse i vilken omfattning privata investerare beaktar utomstående faktorer vid sina investeringsbeslut på aktiemarknaden. Studien har för avsikt att undersöka om verkligheten stämmer överens med teorin, därmed om människor är rationella vid sina beslut, och vilka faktorer som styr individens beslut vid aktiehandel. LÄS MER

 5. 5. Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Gustafson; Peter Hedén; [2020]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; risk management; investment decision; decision theories; sense-making; bounded rationality; Känslighetsanalys; riskhantering; investeringsbeslut; beslutsteorier; meningsskapande; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. LÄS MER