Sökning: "rationalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 281 uppsatser innehållade ordet rationalitet.

 1. 1. Riktade statsbidrag – från styrning till hanteringsprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joel Petersson; Sara Westerberg; [2020-02-20]
  Nyckelord :Riktade statsbidrag; hanteringsprocess; kommun; statlig styrning.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Det kommunala självstyret begränsas genom styrning av staten. Detta görs bland annat med hjälp av riktade statsbidrag som har ökat i omfattning sedan 90-talet. Bidragen skapar osäkerhet och ett flertal problem för kommunerna. LÄS MER

 2. 2. Känslighetsanalys och begränsad rationalitet : Hur använder företag känslighetsanalyser i beslutsprocessen vid investeringar?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Gustafson; Peter Hedén; [2020]
  Nyckelord :Sensitivity analysis; risk management; investment decision; decision theories; sense-making; bounded rationality; Känslighetsanalys; riskhantering; investeringsbeslut; beslutsteorier; meningsskapande; begränsad rationalitet;

  Sammanfattning : Alla företag har – från tid till annan – någon form av investeringar i sin verksamhet. För att utvärdera olika investeringsalternativ används investeringskalkyleringar, men de bakomlig-gande antaganden som görs vid dessa kalkyler är präglade av osäkerhet då ingen kan sia om framtidens utfall. LÄS MER

 3. 3. Strategier i krympande kommuner : En fallstudie av Vingåkers kommun

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Martin Sterner; [2020]
  Nyckelord :Tillväxt; krympande kommuner; befolkningsminskning; strategier; rationalitet; regler; makt;

  Sammanfattning : Tillväxtbaserade strategier har i svensk och internationell forskning ifrågasatts som lösningen på utmaningarna krympande städer och regioner ställs inför. I vissa fall bedöms tillväxtbaserad planering snarare göra mer skada än nytta på utsatta platser. LÄS MER

 4. 4. Medvetenhet, Rationalitet och Facebooks åtkomst : en studie om hur medvetenheten om Facebooks åtkomst till personlig data påverkar Facebookanvändares rationella agerande

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

  Författare :Anton Söderberg; Tim Olsson; Karl Ekwall; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. En undersökning av rationaliteten i perspektivstudiens beslutsprocess

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Tomas Siverstig; [2020]
  Nyckelord :perspektivstudien; beslutsteori; rationellmodell; begränsad rationalitet; militär förmågeutveckling;

  Sammanfattning : Internationella och nationella omvärldsanalyser beskriver att omfattande omställningar i den militära förmågan kan krävas då behov och utmaningar förändras med allt högre hastighet t.ex. avseende teknikutvecklingen eller de ekonomiska, politiska och demografiska förhållandena. LÄS MER