Sökning: "rationell intelligens"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden rationell intelligens.

 1. 1. Fastighetsvärderingsprocessen med artificiell intelligens

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Toresäter; [2019]
  Nyckelord :Fastighetsvärdering; Automatiserade värderingsmodeller; Artificiell intelligens; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur artificiell intelligens kan komma att påverka fastighetsvärdering och vilka för- och nackdelar det finns när man värderar kommersiella fastigheter med artificiell intelligens. Uppsatsen behandlar även hur den traditionella värderingsprocessen och värderingsprocessen med automatiserade värderingsverktyg går till. LÄS MER

 2. 2. Ledarskapets intelligens, empati, stress och resurser att bemästra stress hos personer i chefsposition

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Angela Hallberg; Sandra Skog; [2018]
  Nyckelord :Emotional intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; leader; manager; stress; coping resources; empathy; human leadership; leadership intelligence; Emotionell intelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; ledare; chef; stress; copingresurser; empati; medmänskligt ledarskap; ledarskapets intelligens;

  Sammanfattning : En person i chefsposition har en viktig roll både gentemot företaget och sina medarbetare. Ronthys teori (2006, 2013) syftar till att belysa hennes syn på begreppet "ledarskapets intelligens" som består av: emotionell intelligens (EQ), rationell intelligens (RQ) och själslig intelligens (SQ). LÄS MER

 3. 3. Ledarintelligens utifrån chefs och ledarrollen

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

  Författare :Marika Ronthy; [2017]
  Nyckelord :LQ - Questionnaire; management role; leadership role; spiritual intelligence; emotional intelligence; rational intelligence and a human leadership; ML ; : LQ-test; chefsroll; ledarroll; själslig intelligens; emotionell intelligens; rationell intelligens och medmänskligt ledarskap ML ;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att validera ett instrument (LQ-test) som avser att mäta ledarintelligens baserat på teorin om ledarintelligens utifrån chefs- och ledarrollen. Ledarintelligens, skapat av Ronthy (Ronthy 2006; 2013) är ett holistiskt perspektiv på ledarskap och omfattar färdigheter från tre intelligenser; rationell, emotionell och själslig intelligens med större betoning på ledarrollen med färdigheter tillhörande emotionell och själslig intelligens även kallat medmänskligt ledarskap (ML). LÄS MER

 4. 4. Ledarintelligens hos chefer och ledare i näringslivet med fokus på själslig intelligens

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Jeanette Liveland Colombo; Charlotta Östlund; [2015]
  Nyckelord :leadership intelligence; spiritual intelligence; rational intelligence; validation; ledarintelligens; själslig intelligens; rationell intelligens; validering;

  Sammanfattning : Syftet med denna tvärsnittsstudie var att undersöka, det som i studien benämns, själslig intelligens, hos chefer och ledare i näringslivet samt att validera instrument för vad som i studien benämns ledarintelligens med fokus på själslig intelligens. Studien utvärderade den själsliga intelligensen hos chefer och ledare samt om det var någon nivåskillnad på den själsliga intelligensen hos kvinnor och män. LÄS MER

 5. 5. Ledarintelligens, självkänsla och personlighetsdrag före och efter deltagande i UGL

  Magister-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Maria Ekegren; [2012]
  Nyckelord :leadership development; emotional intelligence EQ ; logical intelligence IQ ; spiritual intelligence; vulnerability factors; ledarskap; ledarskapsutbildning; ledarutveckling; själslig intelligens; emotionell intelligens EQ ; rationell intelligens IQ ; Utveckling av Grupp och Ledare; sårbarhetsfaktorer;

  Sammanfattning : Sedan 1981 har ledarutbildningen UGL (Utveckling av Grupp och Ledare) varit en grundkurs för blivande officerare och är idag ett mycket använt koncept även inom näringsliv och offentlig förvaltning. Kursens mål är i enlighet med inbjudan bl.a. LÄS MER