Sökning: "rationella val"

Visar resultat 1 - 5 av 80 uppsatser innehållade orden rationella val.

 1. 1. Prao i backspegeln

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelen Nilsson; Lena Rennemark; [2019]
  Nyckelord :för- och efterarbete; gymnasieval; handlingshorisont; kvalitetsarbete; prao;

  Sammanfattning : Prao i grundskolan har mellan åren 1994 och 2018 varit ett frivilligt inslag enligt läroplanen. Under dessa år har många skolor ändå valt att fortsätta tillämpa prao, men med skiftande kvalitet enligt tidigare forskning på området. LÄS MER

 2. 2. Från och med i år är det en fråga om demokratins överlevnad i Sverige. I värsta fall drar jag lott. : En diskursbaserad textanalys om journalisters användning av begreppen rädsla och trygghet, och hur detta ter sig ur ett intersektionellt perspektiv under 2018 års svenska valrörelse.

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Genusvetenskap

  Författare :Lo Hellgren; [2019]
  Nyckelord :rädsla; trygghet; diskurs; känsloaffekter; kondenserande symboler; semantik; journalistik; politik; intersektionalitet; klass; kön; ras; känslor; symboler; demokrati; pressfrihet;

  Sammanfattning : Begreppen rädsla och trygghet användes frekvent under 2018 års svenska parlamentariska valrörelse, både av politiker och journalister. Den här uppsatsen är en undersökning av hur journalister från sju av de största traditionella medierna i Sverige använder sig av dessa begrepp i sin kritik mot politikernas brist på ideologisk politik. LÄS MER

 3. 3. “Plata o Plomo?”

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Lundahl; Henrik Lindholm; [2019]
  Nyckelord :Calikartellen; Medellinkartellen; Colombia; Neorealism; Anarkiska system; Samarbete; Attacker; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna B-uppsats har undersökt hur de colombianska drogkartellerna Calis och Medellins handlingar 1980-1996 kan förstås utifrån neorealismens teorier om hur stater interagerar sinsemellan. Neorealism, samt dess avgreningar offensiv och defensiv realism, har använts som teoretiskt ramverk för att analysera när karteller väljer att samarbeta med kontra attackera varandra eller andra väpnade aktörer. LÄS MER

 4. 4. Reagerar olika grupper av bilköpare annorlunda på en ekonomisk policyförändring? : En studie om anpassning av konsumtionsbeslut i anslutning till bonus malus-systemets ikraftträdande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Julius Broman; Erik Olausson; [2019]
  Nyckelord :linear probability model; bonus malus; priskänslighet; konsumtionsbeslut;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker om olika grupper av bilköpare skiljer sig åt avseende hur de anpassade tidpunkten för sina inköp av personbilar, i anslutning till bonus malus-systemetsikraftträdande den 1 juli 2018. Med utgångspunkt i ett teoretiskt ramverk om priskänslighet och rationella val, tillämpas en linjär sannolikhetsmodell på ett datamaterial över nybilsköpare i juni och juli 2018. LÄS MER

 5. 5. Sinnesmarknadsföring : Två olika handelsplatsers attraktivitet ur ett konsumentperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Carolina Stigson; [2018]
  Nyckelord :Sinnesmarknadsföring; attraktivitet; konsumentbeteende; val av handelsplats;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: På grund av att konsumenters beslutsfattande har utvecklats till att ofta grundas i emotionella motiv, har handelsplatser utökat sitt utbud till att erbjuda upplevelser som engagerar flera olika sinnen. Utifrån att den moderna marknadsföringen ofta har utgått ifrån att konsumenter fattar rationella beslut och inte har betonat betydelsen av känslor, upplevelser och sinnesintryck, har en ny typ av marknadsföring uppmärksammats: sinnesmarknadsföring. LÄS MER