Sökning: "reactor network modeling"

Hittade 1 uppsats innehållade orden reactor network modeling.

  1. 1. Network Modeling Application to Laminar Flame Speed and NOx Prediction in Industrial Gas Turbines

    Master-uppsats, Linköpings universitet/Mekanisk värmeteori och strömningsläraLinköpings universitet/Tekniska högskolan

    Författare :Seyedeh Sepideh Marashi; [2013]
    Nyckelord :Gas turbine; combustion; NOx; emissions; laminar flame speed; burning velocity; hydrogen; network modeling; reactor network modeling;

    Sammanfattning : The arising environmental concerns make emission reduction from combustion devices one of the greatest challenges of the century. Modern dry low-NOx emission combustion systems often operate under lean premixed turbulent conditions. LÄS MER