Sökning: "reading writing instruction"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden reading writing instruction.

 1. 1. Intensivträning av läsflytet hos lässvaga elever : En studie av avkodningsträning och morfologisk medvetenhetsträning som insats i liten grupp i årskurs 3

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier; Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Gunilla Emanuelsson; Marlene Engström; [2019]
  Nyckelord :avkodningsträning; morfologisk medvetenhet; intervention; läsflyt; läs- och skrivsvårigheter; upprepad läsning; läsmotivation;

  Sammanfattning : This study examines the effects on reading flow of decoding training and decoding training in combination with morphological awareness instruction. The study included a small group of students with reading and writing difficulties in grade three. LÄS MER

 2. 2. Children’s Literature in ESL: The impact of literature-based instruction on young ESL learners’ literacy development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Elin Brogan; [2019]
  Nyckelord :Children’s literature; Literature-based instruction; ESL; EFL; Literacy; Second language acquisition; Primary school education; Language development; Picture books; Storybooks;

  Sammanfattning : This research synthesis looks at how literature-based instruction with children’s literature impacts young ESL/EFL learners aged 5-12. The paper focuses on how the students’ linguistic, cognitive and sociocultural ability (literacy) is affected by this type of instruction. LÄS MER

 3. 3. Läsinlärning i årskurs 1 : En kvalitativ undersökning om lärares syn på läsinlärningsmetoder och läsundervisnin

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Linnéa Anna Matilda Ziemke; [2019]
  Nyckelord :Phonics; whole language; literacy learning; literacy learning methods; teaching in literacy learning; Läsinlärning; läsinlärningsmetoder; läsundervisning; phonics; whole language;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att bidra med kunskap om lärares syn på sitt arbete med läsundervisning i årskurs 1. Syftet besvaras genom frågeställningarna: Hur uppger lärarna att de genomför läsundervisning? Vilka läsinlärningsmetoder uppger lärarna att de använder i undervisningen? Hur beskriver lärarna sin betydelse för elevers läsinlärning? Studien har en sociokulturell ansats och speglar således Vygotskijs tankar om lärande och utveckling. LÄS MER

 4. 4. Läsfixarna som metod : En studie om lärares syn på och användning av läsfixarna i lässtrategiundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur (from 2013)

  Författare :Sandra Erixon; [2018]
  Nyckelord :Reading comprehension; reading strategies; ”läsfixarna”; Reciprocal Teaching RT ; Transactional Strategy Instruction TSI ; Concept-Orientes Reading Instruction CORI ; reading strategy teaching; grade 1–3; Läsfixarna; lässtrategier; strategiundervisning; läsförståelse;

  Sammanfattning : Detta examensarbete handlar om lärares syn på lässtrategiundervisning. Då mina egna erfarenheter inom skolans årskurs 1–3 vittnar om att läsfixarna används som metod trots att det inte finns forskning som stödjer metoden, har intresset legat i att undersöka lärares syn på läsfixarna som metod. LÄS MER

 5. 5. Playful writing i Sverige : Möjligheter och hinder ur verksamma pedagogers synvinkel

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen; Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Anna Ingvarsdotter; Maria Walter; [2018]
  Nyckelord :Playful writing; special education; narrative writing; multimodal learning; cooperative learning; inclusion; Playful writing; specialpedagogik; narrativ skrivundervisning; multimodalt lärande; kooperativt lärande; inkludering;

  Sammanfattning : Metoden Playful writing är utarbetad i Storbritannien utifrån deras läroplan. Metoden bygger på att elever via högläsning och guidad lek med byggande i grupp med 3D material får närma sig narrativt skrivande. Metoden bygger på multimodalt och kooperativt lärande. LÄS MER