Sökning: "real estate brokers"

Visar resultat 1 - 5 av 87 uppsatser innehållade orden real estate brokers.

 1. 1. Emotionell Intelligens : En studie baserad på sambandet mellan fastighetsmäklarens arbetsprestation och emotionell intelligens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Kling Nicklas; Julia Sjöblom; [2021]
  Nyckelord :Trait Emotional Intelligence Questionnaire; Emotionell Intelligens; Trait emotionell intelligens; Arbetsprestation; Fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Title:  Emotional Intelligence - A study based on the relationship between real estate agents and emotional intelligence Level: Final assignment for Bachelor Degrees in Business Administration  Authors: Julia Sjöblom and Nicklas Kling Supervisor: Jonas Kågström Date: 2021 June    Aim: The purpose of the study is to investigate if and how emotional intelligence affects the real estate agent's work performance. Method: The study used a quantitative research method done with “"Trait Emotional Intelligence Questionnaire" short form” designed as an survey and this was sent out to real estate agents that are based in Sweden. LÄS MER

 2. 2. Skulle ett offentligt bostadsrättsregister underlätta för fastighetsmäklare? : Med fokus på rutinen för pantsättning och mäklares kontrollskyldighet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hanna Jönsson; Annie Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pawnbroking; Public register over tenant-owned apartments; Real estate brokers; Tentant-owned apartment; Bostadsrätt; Fastighetsmäklare; Offentligt bostadsrättsregister; Pantsättning;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att redogöra för om och varför ett offentligt bostadsrättsregister skulle underlätta för fastighetsmäklare i deras yrkesutövning samt föra en egen diskussion kring hur ett register bör uppföras, vad det ska innehålla och hur det kan finansieras. Den svenska regeringen har både 1996 och 2005 tillsatt utredningar för att undersöka om ett sådant register borde bli verklighet men utfallen har vid båda tillfällena avslagits, varpå en ny utredning påbörjades i december 2020 som ska presenteras senast i juli 2022. LÄS MER

 3. 3. Fastighetsmäklare i pandemin : En studie av pandemins påverkan på fastighetsmäklaryrket

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Camilla Hansen Pedersen; [2021]
  Nyckelord :Brokers; covid-19; the brokerage process; recommendations; measures; Fastighetsmäklare; covid-19; förmedlingsprocessen; rekommendationer; åtgärder;

  Sammanfattning : När pandemin var ett faktum i mars 2020 var det osäkert i vilken utsträckning det skulle påverka Sverige. Men som resten av världen drabbades Sverige hårt av pandemin. Både Folkhälsomyndigheten och mäklarbranschen var tidigt ute med information om åtgärder en kunde genomföra för att begränsa smittan. LÄS MER

 4. 4. Vägledande faktorer vid investeringsbedömning för ett fastighetsbolag med verksamhet inom samhällsfastigheter : En fallstudie i samarbete med Ledstången Stockholm AB

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Micaela Hermansson; Martin Palm; [2021]
  Nyckelord : Pawnbroking ; Public register over tenant-owned apartments ; Real estate brokers ; Tentant-owned apartment ; Bostadsrätt ; Fastighetsmäklare ; Offentligt bostadsrättsregister ; Pantsättning ;

  Sammanfattning : Intresset för samhällsfastigheter har ökat avsevärt på senare år. Långa hyreskontrakt med offentligt finansierade hyresgäster gör att segmentet ses som en trygg investering med stabila kassaflöden. Svenska samhällsfastigheter AB delägs av Ledstången och är ett av bolagen som investerar i samhällsfastigheter. LÄS MER

 5. 5. Hur och om fastighetsmäklarens ålder och yrkeserfarenhet har inverkan på kundens val av fastighetsmäklare

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Jennifer Dagsberg; Nadja Andersen; [2021]
  Nyckelord :professional experience; age; real estate agent; yrkeserfarenhet; ålder; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : Titel: Hur och om fastighetsmäklarens ålder och yrkeserfarenhet har inverkan på kundens val av fastighetsmäklare Nivå: Kandidatuppsats  Författare: Jennifer Dagsberg och Nadja Andersen Handledare: Peter Karpestam Datum: Maj 2021 Syfte: Syftet med uppsatsen är att bidra till en ökad förståelse kring vilka faktorer som påverkar kundens val av mäklare. Metod: Metoden som valts att användas för studien är en kvantitativ forskningsansats. LÄS MER