Sökning: "real estate managers"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden real estate managers.

 1. 1. Can difference in yield be justified?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Hjalmar Åhman; Sebastian Petersson; [2019]
  Nyckelord :Risk; yield; vacancies; default risk; real estate housing;

  Sammanfattning : Svensk fastighetsmarknad blomstrar med anledning av rekordlåga räntor, bostadsbrist och näst intill inga vakanser. De låga räntorna har lett till att fler tar sig an fastighetsmarknaden, samtidigt som den nämnda bostadsbristen kan tänkas öka incitamenten att investera i fastigheter. LÄS MER

 2. 2. Kajplats för permanentboende på vatten : Vilken lagstiftning tillämpas vid upplåtelsen för boendeformen?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Frida Astner; Mathilda Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :Houseboat; right of user; leasehold; property formation; real and personal property; Husbåt; nyttjanderätter; arrende; fastighetsbildning; lös och fast egendom.;

  Sammanfattning : Att bo i husbåt är en boendeform som fortfarande håller på att etableras på bostadsmarknaden, och regelverket kring detta är nästintill obefintligt. Det har inte återfunnits någon lagstiftning som hanterar boende på vatten och det råder tvivel om vad som gäller vid upplåtelse av husbåtar vid en kajplats. LÄS MER

 3. 3. A Study of Energy Saving Actions in Older Buildings in Sweden

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.); KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :OSCAR LEFFLER; NASSIF MANSOUR; [2018]
  Nyckelord :Energy saving technologies; exhaust air heat pump; drain water heat recovery; insulation; geothermal heat pump; photovoltaics; return on investment; energy performance contracting; payback period; climate shell improvement; technical installations; calibration; housing associations; real estate managers; decision making; status quo bias.; Energibesparingsteknik; frånluftsvärmepump; spillvattenvärmeåtervinning; isolering; bergvärmepump; solceller; direktavkastning; energibesparingskontrakt; återbetalningsperiod; klimatskalförbättringar; tekniska installationer; kalibrering; bostadsförening; fastighetsförvaltare beslutsfattning; status quo bias.;

  Sammanfattning : Modern energy saving technologies are become increasingly mature, easier to implement and financially profitable. Both the European Union and the Swedish government have directives with goals regarding energy savings for the year 2020 and 2030. LÄS MER

 4. 4. Kalkylanalys av stambyten : En jämförelse av stambytesprojekt för att belysa viktiga parametrar vid initial kalkylering

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nellie Lainio; Christian Östanbäck; [2018]
  Nyckelord :Cost control; Pipe replacement projects; Renovation about enhancement projects; Calculation analysis; Project management; Building economy; Cost of production; Production; Developer costs; Kostnadsstyrning; Stambyte; ROT-projekt; Kalkylanalys; Projektledning; Byggekonomi; Produktionskostnad; Produktion; Byggherrekostnader;

  Sammanfattning : Sweden’s real estate portfolio has a major renovation requirement. A large part of the renovations that need to be carried out are pipe replacement projects. These are major projects and not all housing associations are aware of the extent financial consequences it brings. Therefore, planning in the economy throughout the project are important. LÄS MER

 5. 5. Collecting Data for Building Automation Analytics : A case study for collecting operational data with minimal human intervention

  Kandidat-uppsats, KTH/Radio Systems Laboratory (RS Lab)

  Författare :Jonathan Jan; [2018]
  Nyckelord :Building Automation System; Smart buildings; Big data; Building Management System; Project Haystack; Fastighetsautomationssystem; Smarta byggnader; Big data; Building Management System; Project Haystack;

  Sammanfattning : Approximately 40% of the total energy consumption within the EU is due to buildings, and similar numbers can be found in the US. If the principal inefficiencies in buildings were easily identifiable, then a facility manager could focus their resources to make the buildings more efficient, which would lead to both cost savings for the facility owners and decrease the building’s ecological footprint. LÄS MER