Sökning: "reality-based teaching"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden reality-based teaching.

 1. 1. "Varför lär vi oss det här?" : En kvalitativ studie av verklighetsbaserad matematikundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Hagar Rochdi; [2016]
  Nyckelord :Mathematics; REM; reality-based teaching; teachers experiences; Matematik; REM; verklighetsbaserad undervisning; lärares upplevelser;

  Sammanfattning : Background: Traditional mathematics teaching involves a form of education that is based on educational materials where pupils’ skills are trained through individual silent work. It is currently the kind of teaching that is currently used most in Swedish schools. LÄS MER

 2. 2. Bonden i skolan – granskad ur en faktamässig och pedagogisk synvinkel

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Elin Wejdmark; [2016]
  Nyckelord :Bonden i skolan; elev; inlärning; kunskap; The farmer in school; student; learning; knowledge;

  Sammanfattning : From the late 1800s to late 1900s, the degree of urbanization increased from 15% to 80%. Today, 85 % of Sweden´s population live in cities (Svanström, 2015). As little as 172 700 (Jordbruksverket, 2015a) of Sweden´s total 4 962 000 employed people (SCB, 2015c) work with farming in different contexts. LÄS MER

 3. 3. Free love and save the world: An anthropological analysis of how a free love culture is defined, maintained and communicated in the polyamorous community, Tamera, Portugal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Astrid Uldum Fabrin; [2016]
  Nyckelord :polyamory; intentional community; free love; commune; communication; sexuality; lifestyle activism; Tamera.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis investigates the social structures and discourse behind a culture of free love in a rural community in Portugal called Tamera. It describes how emotions and communication regarding personal romantic and sexual relationship are dealt with, as well as the incentives behind creating such a culture. LÄS MER

 4. 4. Bloggen är en del av barnens verklighet : Lärares och föräldrars syn på bloggar som redskap för läs- och skrivutveckling

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Britt Svensson; [2013]
  Nyckelord :Blog; digital competence; reading and writing development; knowledge standards for Swedish; Klassblogg; blogg; läs- och skrivutveckling; kunskapskrav i svenska; digital kompetens;

  Sammanfattning : Denna studie har till uppgift att undersöka hur lärare och föräldrar ser på klassbloggen som redskap i den tidiga läs- och skrivinlärningen, i syfte att visa på vilket sätt arbetet med blogg kan bidra till att uppfylla kunskapskraven i Lgr 11.   Undersökningen gjordes via webbenkäter. LÄS MER

 5. 5. Infärgning av matematik i byggprojekt

  Master-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Helene Lagerfors; [2009]
  Nyckelord :Construction programme; subject integration; staining; Byggprogram; ämnesintegration; infärgning; motivation;

  Sammanfattning : Med gymnasiereformen 1994 fick alla elever en gemensam första kurs i matematik, kurs A, och ett gemensamt nationellt prov på kursen. På de flesta yrkesförberedandeprogrammen är det över 40 procent av eleverna som inte får godkänt på detta kursprov och 30 procent av eleverna förväntas få ”Icke godkänt” i kursbetyg. LÄS MER