Sökning: "rebecca lundborg"

Hittade 1 uppsats innehållade orden rebecca lundborg.

  1. 1. Ekonomiska innovationer i den gotländska vindkraftsindustrin

    Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap; Högskolan på Gotland/Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap

    Författare :Jonathan Carlzon; Rebecca Lundborg; [2011]
    Nyckelord :Innovations; wind power; private actors; types of ownership; Gotland; Innovationer; vindkraft; ägandeform; privata aktörer; Gotland;

    Sammanfattning : Currently there is a controversial debate about that we must reduce our impact on the global warming; therefore both the Government and the local authorities have invested heavily in developing renewable energy in Sweden. The major development on the wind power market can be seen as a result of both the technological development and also on the decision that the Government took in 1996, which opened up the wind power market for private parties. LÄS MER