Sökning: "records continuum"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden records continuum.

 1. 1. Records roles in Corporate Sustainability Reporting : An explorative study of corporate sustainability reporting from an archives and information science perspective

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Tove Engvall; [2019]
  Nyckelord :Sustainability reporting; corporate accountability; records; globalization; sustainable development;

  Sammanfattning : Calls for more responsible companies, have led to initiatives and legislations of sustainability reporting, in order to improve corporate transparency and accountability regarding companies economic, environmental and social impact. The aim of the research was to explore records roles in corporate sustainability reporting, which is discussed from an archives and information science perspective. LÄS MER

 2. 2. Records continuum i arkivvetenskaplig forskning : Kontinuummodellens och kontinuumidéernas användning i 22 arkivvetenskapliga artiklar publicerade 2005 - 2018

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Rebecka Skoog; [2019]
  Nyckelord :Archival Science; Archival Theory; Records Continuum; Continuum Thinking; Continuum Model; Theoretical Model; Literature Review; Arkivvetenskap; arkivteori; records continuum; kontinuumtänkande; kontinuummodell; teoretisk modell; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : This study examines uses of the records continuum model and related continuum concepts and ideas within the broader field of archival research. By analysing the different ways researchers understand and use the model and related concepts the study aims to contribute new knowledge regarding the records continuum model and its roles in contemporary archival science. LÄS MER

 3. 3. Information som bevis inom arkiv- och informationsvetenskap och e-Discovery

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Emma Lendin; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna uppsats presenterar en kvalitativ undersökning som gjorts i syfte att visa vilka likheter och olikheter det finns på synen på bevarande av arkivinformation som bevis inom arkiv- och informationsvetenskap jämfört med e-Discovery. Målet med undersökningen var också att öka förståelsen för synen på vilka krav som ställs på bevarad information för att den ska kunna användas som bevis, både på kort och lång sikt. LÄS MER

 4. 4. … except death, taxes and the GDPR : En kvalitativ studie av huruvida hänsyn har tagits till informationskultur under arbetet inför GDPR på två svenska universitet

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Ludvig Paulsrud; [2018]
  Nyckelord :Information culture; The information culture toolkit; Change management; Recordkeeping; The records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; General data protection regulation; EU 2016 67; Informationskultur; Information culture toolkit; Förändringsarbete; Informationsförvaltning; Records continuum; Recordkeeping informatics; GDPR; Dataskyddsförordningen; EU 2016 67;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att undersöka om informationskultur är ett teoretiskt verktyg som kan bidra till en proaktiv informationsförvaltning, samt om informationskulturperspektivet kan vara till stöd för en organisation som genomgår ett förändringsarbete som påverkar informationsförvaltningen. I studien används Gillian Oliver and Fiorella Foscarinis definition av informationskultur, vilket de definierar som ”values accorded to information, and attitudes towards it, specifically within organisational contexts. LÄS MER

 5. 5. Bevarande av spatial data inom Sveriges kommuner

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Miika Vilenius; [2018]
  Nyckelord :Bevarande av spatial data; arkiv; GIS;

  Sammanfattning : Municipalities in Sweden handle and create data which includes GIS/CAD in the form of blueprint and geographic information systems, so-called spatial data. As data is received and established within a municipality, the Data Archiving Act enforces the archival of this information. LÄS MER