Sökning: "records management"

Visar resultat 1 - 5 av 238 uppsatser innehållade orden records management.

 1. 1. Administrativa krav i en kreativ process : Arkivariers syn på arkivering och tillgängliggörande av forskningsdata på svenska lärosäten

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Billy Jändel-Holst; [2022]
  Nyckelord :Digital Preservation; Data Curation; Public Records; Research Data; Digitalt bevarande; öppna data; e-arkiv; forskningsdata; allmänna handlingar;

  Sammanfattning : Introduction. Previous research has shown that the increasing demands of research data management have proven to be challenging to both researchers and research support. The aim of this thesis is to investigate the process of managing, archiving, and sharing research data and what challenges it faces. LÄS MER

 2. 2. Medical Internet of Things inom svensk hälso- och sjukvård : En intervjustudie om integritetsutmaningar och vidtagna åtgärder vid implementation och drift av MIoT

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Avdelningen för datateknik och informatik

  Författare :Anton Warell; Ahmad Dali Khaled; [2022]
  Nyckelord :Information security; IoT; Legislation; MIoT; Privacy; Challenges; Actions; Informationssäkerhet; IoT; Lagstiftning; MIoT; Personlig integritet; Utmaningar; Åtgärder.;

  Sammanfattning : Today, healthcare is more connected to the internet and handles greater amounts of sensitive information than ever before. This information is managed to a greater extent by various IT systems that form the basis for the digitization that is carried out in healthcare, where IoT systems play a significant role. LÄS MER

 3. 3. Biologiskt material som records

  Master-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Matilda Evengård; [2022]
  Nyckelord :Biological material; record; management; evidence; evidential value; Biologiskt material; handling; hantering; bevis; bevisvärde;

  Sammanfattning : This thesis examines the challenges of considering biological material as records and how its evidential value can be understood. In addition, it examines how the view of evidential value of biomaterial can be transferred to digital material. LÄS MER

 4. 4. Masterdata och API

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för matematik och datavetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Avdelningen för datavetenskap

  Författare :Axel Alvin; Lukas Axelborn; [2022]
  Nyckelord :masterdata; api; asp.net; blazor; sql; integration; masterdata; api; asp.net; blazor; sql; integration;

  Sammanfattning : Dagens samhälle är beroende av ett ständigt flöde av information och data. Företag och organisationer har ofta enorma mängder data som rör allt från kunder och personal till försäljningsstatistik och patientjournaler. LÄS MER

 5. 5. "Hur man hanterar saker ute i verkligheten" : En studie av upplevelser av arkivarbete vid svenska utlandsmyndigheter

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Olivia Denkiewicz; Elisabeth Jensen Haverling; [2022]
  Nyckelord :Archive; Archival Science; Records Management; Public Archives; Sweden; Embassy Archives; Consular Archives; Foreign Service; Record Continuum Model; New Institutionalism Neo-institutional theory Arkiv; Arkivvetenskap; Dokumenthantering; Offentliga arkiv; Sverige; Beskickningsarkiv; Konsulatarkiv; Utrikesförvaltning; Utrikesdepartementet; Utlandsmyndighet; Regeringskansliet; Kontinuummodellen; Nyinstitutionell teori; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This paper examines how employees at Sweden’s Foreign Authorities are experiencing archival and records management duties. When compared to other authorities in Sweden, who often require higher education within the record management and archival field, the employees at Sweden’s Foreign Authorities can be assigned archival and record management tasks without prior experience. LÄS MER