Sökning: "redovisning enligt IAS 16"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden redovisning enligt IAS 16.

 1. 1. Leasing - en studie om hur en tillämpning av IFRS 16 kan komma att påverka företags finansiella rapporter och dess intressenter

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Magnus Persson; Emil Lönnqvist; [2017]
  Nyckelord :Leasing; IAS 17; IFRS 16; intressenter; intressentteorin; principal-agentteorin; leasetagare; rättvisande bild;

  Sammanfattning : Sammanfattning En debatt som ständigt är aktuell inom redovisning är angående utvecklingen av företags finansiella rapportering för att öka transparensen av information till de externa intressenterna. Externa intressenter har ofta bara företags finansiella rapporter att grunda sina beslut, detta medför att en konsekvent rapportering är av stort intresse för dem. LÄS MER

 2. 2. Upplysningskvalitet vid nedskrivningsprövning av goodwill och dess påverkan på svenska börsbolags räntekostnad

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karin Grönberg; Johanna Moberg; [2016-06-16]
  Nyckelord :Upplysningar; Upplysningskvalitet; Goodwill; IAS 36; Nedskrivningsprövning; Räntekostnad; Noterade företag.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Behandlingen av goodwill inom redovisning har länge varit ettomdiskuterat ämne. Företag som redovisar enligt IFRS skall årligen testa goodwill förnedskrivningsbehov. Eftersom IFRS är ett principbaserat regelverk finns möjlighet tillsubjektiva inslag och vinstmanipulering för företagsledningen. LÄS MER

 3. 3. Redovisning av utgifter rörande nedmontering av tillgång, bortforsling av tillgång och återställande av platsen på vilken en tillgång står.

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Linnea Hansson; Frida Nyström; [2008-06-09]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under senare år har det skett en internationell harmonisering av den externa redovisningen. IFRS är ett principbaserat regelverk vilket innebär att företag i många fall får göra uppskattningar och tolkningar. LÄS MER

 4. 4. Redovisningsbeteenden En kvantitativ studie av meteriella anläggningstillgångar

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Micaela Arvidsson; Mette Gunther; Sara Nilsson; [2008-06-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: God jämförbarhet mellan företag är en förutsättning för en effektiv kapitalmarknad och redovisningen är ett viktigt verktyg för att jämföra företag. En harmoniserad redovisning är därmed en förutsättning för att uppnå god jämförbarhet mellan företag i olika länder. LÄS MER

 5. 5. Hur har införandet av IAS 40 påverkat förvaltningsfastighetsbolagens externa intressenter : - en långivares syn på värdering av förvaltningsfastigheter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Carina Pettersson; Niklas Widén; [2008]
  Nyckelord :Redovisning; Koncernredovisning; IAS 40; IAS 16; Externa intressenter; Anskaffningsvärdemetoden; Verkligtvärdemetoden; Kreditgivare;

  Sammanfattning : För att internationellt harmonisera redovisningsregler, tillämpar vi i Sverige från 2005 IAS/IFRS-regler. I vår studie har vi undersökt hur en svensk kreditgivare påverkats efter införandet av en av dessa nya regler, IAS 40, som behandlar redovisning av förvaltningsfastigheter i koncernredovisningen. LÄS MER