Sökning: "redovisning historia"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden redovisning historia.

 1. 1. Lövholmen strand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för arkitektur och samhällsbyggnad (ABE)

  Författare :Nazanin Nourazar; [2020]
  Nyckelord :stadsplanering; offentliga rum; Lövholmen; Färgfabriken;

  Sammanfattning : I detta examensarbete avser jag att utforma en alternativ strukturplan utifrån Stockholms stads befintliga stadsplaneringsprojekt för den nya stadsdelen Lövholmen. Genom att studera och kritiskt granska det befintliga förslaget avser jag att dels ta tillvara de redan goda förslagen samtidigt som jag kombinerar dessa med mina egna förslag. LÄS MER

 2. 2. Meningslös eller meningsfull? : En studie av notapparatens funktion för svenska börsbolag

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Måns Schultz; Max Moyell; [2020]
  Nyckelord :Noter; modell; modellutveckling; redovisning; funktion;

  Sammanfattning : Inledning: Forskningsområdet kring notapparaten och dess funktion är ett oerhört outforskat område trots dess långa historia och att den utgör en omfattande del av årsredovisningen. Tidigare studier inom redovisningsområdet kunde fragmentariskt påvisa att noter har möjligheten att fylla olika funktioner, vilket tillsammans med den begränsade kunskapen kring området gav upphov till en studie som utforskar dessa potentiella funktioner och området kring dem. LÄS MER

 3. 3. Är information den mest värdefulla tillgången? : En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisningens användbarhet

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Gustafsson Robin; Holgersson Philip; [2019]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; hållbarhet; CSR; redovisning;

  Sammanfattning : Titel: Är information den mest värdefulla tillgången? 
- En kvalitativ studie om hållbarhetsredovisningens användbarhet  
Inledning: Hållbarhet och dess redovisning är relativt unga fenomen. Till följd av hållbarhetsredovisningens korta historia finns det en oenighet kring dess användning och funktion. LÄS MER

 4. 4. Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning- En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dalal Haciy; Frida Olofsson; Madelene Norbo; [2018]
  Nyckelord :Goodwill; Kassagenererande enheter; Redovisning; IFRS; Nedskrivning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Branschtillhörighet och dess betydelse vid redovisning - En komparativ undersökning av goodwill i två olika branscher Seminariedatum: 2018-05-31 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå i, 15 HP Författare: Dalal Haciy, Madelene Norbo och Frida Olofsson Handledare: Peter W Jönsson Fem nyckelord: Goodwill, Kassagenererande enheter, Redovisning, IFRS och Nedskrivning. Syfte: Syftet är att undersöka vilken roll branschtillhörighet spelar vid redovisning av goodwill med utgångspunkt i nedskrivningar och kassagenererande enheter samt påvisa varför skillnader uppkommer mellan branscher trots samma regelverk. LÄS MER

 5. 5. Femtio nyanser av vitt : Sociologisk studie om relationen mellan utbudet av foundation och normer om vithet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Linnea Jonsson; [2017]
  Nyckelord :whiteness; makeup; exclusion; sociology; norms; racism; white solipsism; capitalism; marxism; fifty shades of white; vithet; makeup; exkludering; sociologi; normer; vithetsnorm; rasism; vit solipsism; kapitalism; marxism; femtio nyanser av vitt;

  Sammanfattning : The aim of this sociological study is to understand whiteness in relation to available selections of makeup products. The research was made in a small town in Sweden. Data has been gathered from local stores and their selection of makeup with availability of makeup that resembles and matches ones own skin color. LÄS MER