Sökning: "redovisning i ideella förening"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden redovisning i ideella förening.

 1. 1. Förebyggandet av förskingring : i ideella föreningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Fanny Kööhler; Stefan Kling; Björn Lundgren; [2017]
  Nyckelord :Non-profit association; internal control; external audit; authorized signatory; whistleblowing; external audit; misappropriations; financial crime; narrative accounting; Ideella föreningar; intern kontroll; extern revision; firmatecknare; whistleblowing; extern revision; förskingring; ekobrott; narrative accounting;

  Sammanfattning : När forskningsöversikten utfördes hittades få artiklar som berörde både ideella föreningar och förebyggandet av ekonomiska oegentligheter. Syftet med studien blev därmed att finna kontrollmekanismer för styrelsen att använda sig av i ideella föreningar. LÄS MER

 2. 2. Redovisning i studieförbund : En jämförelse av hur studieförbund redovisar främjandet av verksamhetens ändamål

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Veronica Jägerving; Isabell Nilsson; [2017]
  Nyckelord :Studieförbund; redovisning; jämförbarhet; principbaserad redovisning;

  Sammanfattning : Studieförbund som drivs som ideell förening tillämpar till stor del samma redovisningsregler som vinstdrivande organisationer, trots att ideella föreningar inte drivs av vinst. Det förekommer meningsskiljaktigheter i lämplighet av detta. LÄS MER

 3. 3. Momsplikt för ideella föreningar - En studie om hur nya krav på redovisning kan komma att påverka ideella föreningar.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Michaela Johnsson; Karin Ekman; Carin Wikstrand; [2014]
  Nyckelord :Mervärdesskatt; Momsredovisning; Ideell förening; Intressenter; Isomorfism; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Momsplikt för ideella föreningar - En studie om hur nya krav på redovisning kan komma att påverka ideella föreningar. Seminariedatum: 4 juni 2014 Ämne/kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 hög-skolepoäng Författare: Karin Ekman, Michaela Johnsson & Carin Wikstrand Handledare: Ola Mattisson Syfte: Att ur ett företagsekonomiskt perspektiv beskriva och analysera hur ideella föreningars redovisning kan komma att påverkas vid ett införande av momsplikt, samt att analysera detta ur ett intressent-perspektiv. LÄS MER

 4. 4. A summery in English of the master thesis: The influence of the accounting law : An evaluation of the annual reports among non-profit associations

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT

  Författare :Maria Wållberg; [2009]
  Nyckelord :non-profit associations; accounting; annual reports; ideella föreningar; bokföring; redovisning;

  Sammanfattning : We have in this master thesis chosen to evaluate limit us to the non-profit fundraising associations. The evaluation is based on what Vedung(1998) the side-effect model, where we have the purposes of the law as the point of departure, to see that these law purposes are fulfilled. LÄS MER

 5. 5. Redovisning av måluppfyllelse i ideella föreningar - en normativ studie med nyckeltal

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Ericsson; Jessica Lantz; Karin Jonsson; [2008]
  Nyckelord :Ideell förening; måluppfyllelse; nyckeltal; årsredovisning; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utveckla nyckeltal för olika slag av ideella föreningar som visar vad de har gjort för att uppfylla föreningens mål. Uppsatsens syfte är således normativt. För att fokusera karaktären hos nyckeltalen har en kvalitativ metod tillämpats. LÄS MER