Sökning: "redovisning södertörns högskola"

Visar resultat 1 - 5 av 146 uppsatser innehållade orden redovisning södertörns högskola.

 1. 1. Redovisning av goodwill under IAS 36 : Bestämmande faktorer som påverkar aktualisering av goodwillnedskrivning hos företag på Nasdaq Stockholm

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Almir Berbic; Markus de Barès; [2020]
  Nyckelord :Goodwill; IASB; goodwill impairment losses; impairment test; IAS 36; earnings management; big bath; income smoothing; agent theory; contract theory; debt hypothesis.; Goodwill; IASB; goodwillnedskrivning; nedskrivningsprövning; IAS 36; resultatmanipulering; big bath; resultatutjämning; agentteori; kontraktsteori; skuldsättningshypotes.;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker företagsspecifika ekonomiska faktorer och opportunistiska incitamentrelaterade faktorer hos företagsledare som är bestämmande för aktualisering av goodwillnedskrivning i den svenska kontexten. År 2005 implementerade International Accounting Standard Board principbaserade riktlinjer avseende redovisning av goodwill enligt IAS 36 mot tidigare systematiska avskrivningar av goodwill. LÄS MER

 2. 2. Påverkar ägandeformen utformningen av hållbarhetsredovisning? : En komparativ studie mellan privat- och statligt ägda företag

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Julija Lazauskaite; Hafsa Elmohtaj; [2019]
  Nyckelord :CSR; Stakeholders; Sustainability report; Sustainability accounting; Privately owned companies; State-owned companies; Industry affiliation; CSR; Intressenter; Hållbarhetsrapport; Hållbarhetsredovisning; Privata företag; Statliga företag; Branschtillhörighet;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to examine how eight private and state-owned Swedish companies report their CSR-work, to then compare and analyze how the form of ownership can affect the shape of the annual sustainability reports.  Method:  This study uses a qualitative method based on a deductive research approach. LÄS MER

 3. 3. IFRS 15 – Upplysningskravens påverkan på intäktsredovisningen : En kvantitativ studie om upplysningskravens påverkan på intäktsredovisningen inom byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Emma-Sofi Teiko; Yadiel Yohanes; [2019]
  Nyckelord :IFRS 15; financial disclosures; revenue; accounting; performance commitment; IFRS 15; upplysningar; intäkt; redovisning; prestationsåtagande;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att utföra en undersökning om hur upplysningskraven i IFRS 15 har implementerats av företag inom byggbranschen och hur dess upplysningar om intäkter i de finansiella rapporterna har påverkats. Frågeställning: Vad har upplysningskraven i IFRS 15 haft för inverkan på upplysningsnoterna för intäkter inom byggbranschen? Metod: Metoden i studien som används är en kvantitativ innehållsanalys med forskningsdesignen tvärsnittsdesign. LÄS MER

 4. 4. Drivkrafter bakom IASB och FASB harmoniseringsprojekt gällande regelverket för leasing

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Nicolina Ytre-Eide; [2019]
  Nyckelord :fasb; iasb; ifrs; us gaap; leasing; redovisning;

  Sammanfattning : Två av världens största normsättare för redovisningsstandarder, IASB och FASB, har samarbetat för att justera sina inbördes regelverk och skapa ett gemensamt internationellt regelverk. Detta gemensamma internationella regelverk skulle harmonisera internationell redovisning och bidra till ökad transparens. LÄS MER

 5. 5. Kunskapsskillnaderna mellan IT och Redovisning och dess påverkan på redovisningsdatakvalitet : en kvalitativ studie på ett av de största bemanningsföretagen i Sverige och i världen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Malin Homanen; Therese Karlsson; [2019]
  Nyckelord :Business systems; Data Quality; Data management; Internal Control; Financial Accounting Quality; Accounting data; Knowledge gaps; Affärssystem; Datahantering; Datakvalitet; Intern kontroll; Kunskapsskillnader; Redovisningsdata; Redovisningskvalitet;

  Sammanfattning : Det oundvikliga beroendet av digitalisering och IT-system i dagens verksamheter och organisationer ställer krav på dagens arbetskraft att öka sina IT-kunskaper för att kunna integrera och kommunicera med nya datasystem för en mer effektiv verksamhet. Inte minst lika viktigt blir det för redovisningsekonomer som sköter verksamhetens finansiella redovisning då de måste kunna säkerställa att den redovisningsdata som framställs och levereras med hjälp av IT är felfri och uppnår kvalitet. LÄS MER