Sökning: "redovisning sverige och finland"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden redovisning sverige och finland.

 1. 1. Ekonomiska resursers påverkan på elevers prestationer - En jämförande studie av de svenska och finska skolsystemens resursallokering.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Martin Rudolfsson; Emil Blomberg; David Malmgren; [2016]
  Nyckelord :Resursallokering; kostnadseffektivitet; grundskolan; utbildning; jämförelse; Sverige; Finland.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsens titel: Ekonomiska resursers påverkan på elevers prestationer - En jämförande studie av de svenska och finska skolsystemens resursallokering. Datum: 11 januari 2016 Kurs: FEKH69, Examensarbete i redovisning, 15 HP Författare: Emil Blomberg, David Malmgren och Martin Rudolfsson Handledare: Peter W Jönsson Nyckelord: Resursallokering, kostnadseffektivitet, grundskolan, utbildning, jämförelse, Sverige, Finland. LÄS MER

 2. 2. Grooming - En granskning av bestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte ur ett rättssäkerhets- och effektivitetsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Seldevall; [2014]
  Nyckelord :Grooming; Kontakt med barn i sexuellt syfte; Straffrätt; Rättssäkerhet; Effektivitet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Grooming är en systematisk process, som för det första kränker barn och för det andra möjliggör att barn kan utsättas för fysiska övergrepp. Barn blir lurade särskilt av gärningsmän då de inte har samma skyddsmekanismer och riskmedvetande som en vuxen person. LÄS MER

 3. 3. Big Bath Accounting

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linda Baryauno; Funda Pektas; [2013]
  Nyckelord :Big Bath Accounting; Agentteori; Designad redovisning; Nedskrivningar av goodwill; Avsättningar till långfristiga skulder;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Alla börsnoterade företag är, sedan år 2005, tvungna att följa IFRS/IASB riktlinjer för att sammanställa en årsredovisning. IFRS är ett regelverk som tillämpas i alla länder inom Europeiska Unionen. I dessa förpliktelser och riktlinjer finns det kryphål som ger företagen möjlighet till subjektiva bedömningar. LÄS MER

 4. 4. Skiljer sig graden av försiktighet i redovisningen mellan länder inom EU? : En empirisk undersökning av skillnader i graden av försiktighet i redovisningen mellan Finland, Frankrike, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sara Wallinder; David Forsberg; [2012]
  Nyckelord :Graden av försiktighet; finansiell redovisning; försiktighetsprincipen; IFRS; Sudipta Basu;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Införandet av IAS 36 – En komparativ studie mellan svenska och finska årsredovisningar

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Topi Heikonen; [2007]
  Nyckelord :IFRS; IAS 36; årsredovisning; Finland; Sverige; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : I uppsatsen studeras finska och svenska börsnoterade företags årsredovisningar utifrån rekommendationen IAS 36: nedskrivningar Studiens vetenskapliga ansats är deskriptiv/induktiv eftersom studien utgår från empirin. Ambitionen att kunna generalisera resultaten och att ta reda på om det finns skillnader mellan Sverige och Finland angående införandet av den nya standarden IAS 36. LÄS MER