Sökning: "redovisningsperiod"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet redovisningsperiod.

 1. 1. Hållbar avgränsning i tid och rum : En studie av hur företag förhåller sig till den traditionella redovisningens postulat redovisningsenhet och redovisningsperiod vid avgränsningen av miljörapporter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Hanna Bergström; Julia Medelberg; [2016]
  Nyckelord :miljö; miljörapportering; hållbarhet; hållbarhetsrapportering; postulat; avgränsning; redovisningsenhet; redovisningsperiod;

  Sammanfattning : Miljörapportering är en allt mer vanligt förekommande företeelse bland företag världen över. Fenomenet är ett resultat av en ökad medvetenhet kring vad hållbarhet är och vad som krävs för att uppnå det. LÄS MER

 2. 2. Värdering av fastigheter till verkligt värde -Vad kommer införandet av IFRS 13 att innebära?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Therese Bjöörn; Stefan Ljung; [2013-06-05]
  Nyckelord :Föreställningsram; IAS 40 Förvaltningsfastigheter; IFRS 13 Värdering till;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Efter att IAS 40 togs i bruk år 2005 har ortsprismetoden varit dendominerande metoden för att värdera förvaltningsfastigheter. Detta ligger i linje medstandarden som fastslår att det mest verklighetsförankrade värdet erhålls från aktuella priserpå en aktiv marknad. LÄS MER

 3. 3. Successiv vinstavräkning i konsultföretag

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Patric Andersson; Christian Jönsson; Anders Lennartsson; [2001]
  Nyckelord :successiv vinstavräkning; pågående arbeten; intäktsredovisning; konsultföretag; färdigställandegrad; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka rådande praxis bland konsultföretagen vad det gäller redovisningen av projekt som löper över mer än en redovisningsperiod. Vi vill klargöra hur successiv vinstavräkning går till samt varför företagen redovisar de pågående projekten på det sätt de gör. LÄS MER