Sökning: "redovisningsprocessen"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet redovisningsprocessen.

 1. 1. Hållbarhetsredovisning : Identifiering och prioritering av hållbarhetsfrågor i en verksamhet som Sweco Environment

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekologi

  Författare :Anna-Karin Söderström; [2017]
  Nyckelord :Sustainability reporting; stakeholder dialogue; GRI Standards; sustainable development; Hållbarhetsredovisning; intressentdialog; GRI Standarder; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : I en hållbarhetsredovisning redovisar en organisation information om sin påverkan inom ekonomisk, miljömässig och social hållbar utveckling. Några av de inledande stegen i en redovisningsprocess är att identifiera organisationens hållbarhetsfrågor, och att bestämma frågornas prioriteringsordning för att på så sätt kunna bestämma ett väsentligt innehåll till redovisningen. LÄS MER

 2. 2. Småföretagares outsourcing av redovisningstjänster : följder för företagarens finansiella förmåga

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Isabell Gilbertsson; Ida Ottosson; [2017]
  Nyckelord :Småföretag; Outsourcing; Finansiell förmåga; Redovisning;

  Sammanfattning : Småföretagen är viktiga för Sveriges ekonomi då de skapar många arbetstillfällen och driver den ekonomiska tillväxten framåt. En faktor som visat sig kritisk för mindre företags framgång är företagsledarens finansiella förmåga, eller det som inom forskningen kallas financial literacy. LÄS MER

 3. 3. Digitalisering - hot eller möjlighet? : En kvalitativ studie om redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle; Högskolan Kristianstad/Sektionen för hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Johansson; Anna Brindsjö; [2015]
  Nyckelord :Digitalisering; IT; struktur; bedömning;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har sett att utvecklingen av teknologi har påverkat revisionsprocessen med både för- och nackdelar. Större delen av den tidigare forskningen fokuserar på revisorer men i och med lagförändringen om slopad revisionsplikt och redovisningskonsulternas starkare ställning har vi valt att studera redovisningskonsulters uppfattningar om digitaliseringens påverkan på redovisningsprocessen. LÄS MER

 4. 4. Social redovisning i kooperativa företag : Jämförelse mellan COOP och HSB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Monika Irimescu; [2009]
  Nyckelord :social accounting; methods; measures; social objectives; stakeholders; co-operatives; Coop; Hsb; social redovisning; metoder; mått; sociala mål; intressenter; kooperativ; Coop; Hsb;

  Sammanfattning : Syfte: kooperativa företag arbetar för en hållbar utveckling av sina lokalsamhällen. Samtidigt är social ekonomi bäst på socialt ansvar med en hög tillväxt inom Europa. Hållbarhetsredovisning har införts som lag för statliga företag from den 1 januari 2008. LÄS MER

 5. 5. Controllerrollen - En jämförelse mellan USA och Sverige

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :David Axelsson; [2005]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Problembakgrund: Controllerrollen kommer ursprungligen från USA, och föddes genom att företagen började decentralisera, och att det behövdes en person som kunde styra enheterna mot företagets mål. Controllerns intåg i svenska företag kom under 1970-talet, och etablerades i de svenska företagen under den efterföljande tio års perioden. LÄS MER