Sökning: "redskap i pedagogisk kontext"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden redskap i pedagogisk kontext.

 1. 1. "Det får inte vara High Chaparral, liksom!" : En kvalitativ studie om lärares uppfattningar om systematiskt kvalitetsarbete i skolan

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johan Wirzén; [2018]
  Nyckelord :fenomenografi; kvalitativ intervju; kvalité i pedagogisk kontext; systematiskt kvalitetsarbete; redskap i pedagogisk kontext; styrning;

  Sammanfattning : ABSTRACT Johan Wirzén We Can´t Always Be at Sixes and Sevens! – a Study of Teachers Experiences of Systematic quality work Pages: 40 This study examines teachers´ experiences of Systematic quality work in an educational context. The methodological framework is phenomenography. LÄS MER

 2. 2. Surfplattan i gymnasiesärskolan. En studie om användning av surfplattor i gymnasiesärskolans individuella program

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Eva Johansson; [2015-06-02]
  Nyckelord :surfplatta; kommunikation; delaktighet; samspel; lärande;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka hur surfplattan används som redskap i undervisningen inom gymnasiesärskolans individuella program.Centrala frågeställningar är: • I vilka sammanhang används surfplattor?• Vad leder användandet till?• Används surfplattan som ett redskap för att nå målen i den övergripande läroplanen samt målen inom ämnesområdet Språk och kommunikation? I så fall hur?• Vilka möjligheter och hinder beskrivs?Teori: Studien behandlar frågeställningar gällande lärande i en pedagogisk skolpraktik där jag undersöker hur elever och pedagoger samspelar med det externa redskapet surfplatta. LÄS MER

 3. 3. Utan sin telefon kan man inget - En fallstudie om hur vuxna med dyslexi använder sig av appar i sina studier

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Cecilia Esbjörnsson; [2015]
  Nyckelord :alternativa lärverktyg; appar; kompensatoriska hjälpmedel; kulturella redskap; meningserbjudande; mediering;

  Sammanfattning : Esbjörnsson, Cecilia (2014). Utan sin telefon kan man inget- En fallstudie om hur vuxna med dyslexi använder sig av appar i studierna (Without you phone you know nothing), Speciallärarprogrammet 90 hp, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 4. 4. Fritid i fritidshem. En etnografisk studie kring beskrivningar av meningsfull fritid, fritidshemmets innehåll och meningserbjudande

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Carin Blennerhed; [2014-03-24]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Inledning: Fritidshem är en verksamhet som skall erbjuda barn meningsfull fritid och rekreation (Skollagen 2010:800) Vad detta kan vara och vem som definierar vad som är meningsfullt kan diskuteras. Pedagoger har stort inflytande över vad för pedagogisk verksamhet som skapas och fritidshemmets innehåll kan antingen planeras för barn som med barn beroende på hur man tolkar uppdraget i fritidshem och hur man ser på barn, barndom och pedagogik. LÄS MER

 5. 5. Vi är hon! : Bilder och subjektsskapande i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm; Stockholms universitet/Lärarhögskolan i Stockholm

  Författare :Magdalena Hulth; Hedda Schönbäck; [2007]
  Nyckelord :bilder; subjektsskapande; feministisk poststrukturalism; normalitet; genus;

  Sammanfattning : Med den här uppsatsen vill vi synliggöra hur barn kan använda bilder i sitt subjektsskapande, samt hur vi pedagoger kan arbeta med bilder utifrån ett ’denormaliseringsperspektiv’. Med det menar vi att försöka synliggöra, förskjuta och förändra de betydelser som barn och pedagoger lägger i begreppet normalitet. LÄS MER