Sökning: "reducera miljöpåverkan"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden reducera miljöpåverkan.

 1. 1. The Movement Towards Sustainable Dentistry. A comparative life-cycle analysis on the environmental impact of three dental procedures

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Linnea Borglin; Stephanie Pekarski; [2019]
  Nyckelord :Life Cycle Analysis; Sustainability; Environmental impact;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie var att analysera hur tre olika behandlingar (en undersökning, en enklare parodontal behandling och en endodontisk behandling) utförda vid Odontologiska Fakulteten på Malmö universitet påverkar miljön. Denna studie fokuserar på global uppvärmning, miljörelaterade och hälsoskadliga faktorer. LÄS MER

 2. 2. Konventionell och ekologisk mjölkproduktion : vilka är skillnaderna gällande miljöaspekter?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Amanda Jacobsson; [2019]
  Nyckelord :LCA; mjölkgård; växthusgaser; klimatpåverkan; miljöpåverkan;

  Sammanfattning : Livsmedelsproduktionens utmaningar inför framtiden är bland annat en intensifiering, förändrad markanvändning och att reducera utsläpp av växthusgaser. Detta i kombination med en expansion av ekologisk livsmedelsproduktion har gjort utvärderingar och jämförelser mellan olika produktionsformers miljömässiga hållbarhet relevant. LÄS MER

 3. 3. Hur man lyckas med ett miljöledningssystem En studie om implementering av miljöledningssystem ISO 14001 i små- och medelstora företag.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Rozeta Beqa; [2019]
  Nyckelord :ISO 14001; Miljöledningssystem; Småföretag; Miljö; EMS;

  Sammanfattning : Miljöledningssystem ger struktur åt miljöarbetet samt hjälper företag att använda resurser på ett sådant sätt som hjälper de att uppnå förbättringar för miljön. Den inverkan som företaget har på miljön bedöms utifrån ett helhetsperspektiv. LÄS MER

 4. 4. Byggbranschen måste också plastbanta : En fallstudie om plaster i dagens byggande och dess hälso- och miljöpåverkan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Sandqvist Alma; [2019]
  Nyckelord :Environmental impact; Health impact; Plastic; Plastic Use; Sustainable Construction; Avfall; Husbyggnad; Hållbart byggande; Hälsopåverkan; Miljöpåverkan; Plast; Plastanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet är att bidra med ökad kunskap om hur plastanvändningen ser ut i dagens  byggande och vad den har för miljö- och hälsomässiga konsekvenser. Målet med studien är även att kunna visa på hur plastanvändningen kan förändras på ett hållbart sätt. LÄS MER

 5. 5. Citylogistik : med fokus på urbana konsolideringscenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Nils Cholat; Ludvig Vall; [2019]
  Nyckelord :Citylogistik; Urbana konsolideringscenter;

  Sammanfattning : I takt med en ökande urbanisering ställs det högre krav på de logistiska flödena in och ut från urbana områden. Detta medför exempelvis ökad trängsel och negativ miljöpåverkan som bland annat beror på den ökade mängden av transporter. Hanteringen av logistiska aktiviteter i urbana områden har samlats under begreppet citylogistik. LÄS MER