Sökning: "referentiell kohesion"

Hittade 1 uppsats innehållade orden referentiell kohesion.

  1. 1. Referentiell kohesion och temporal förankring i barns narrativer : Jämförelse mellan enspråkiga svensktalande och flerspråkiga engelsk-svensktalande barn

    Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för neurovetenskap

    Författare :Linnea Finnstedt; [2014]
    Nyckelord :multilingualism; bilingualism; English; Swedish; narratives; referential cohesion; temporal anchoring; COST Action IS0804; speech and language pathology; flerspråkighet; tvåspråkighet; engelska; svenska; narrativer; referentiell kohesion; temporal förankring; COST Action IS0804; logopedi;

    Sammanfattning : Andelen flerspråkiga barn i Sverige ökar och följdaktligen så även behovet av kunskap om deras språkutveckling. Flerspråkiga barns språkutveckling har visat sig skilja sig i viss mån från den hos enspråkiga barn och då normer för flerspråkiga barns språkutveckling saknas i logopedisk verksamhet idag finns en osäkerhet kring hur deras språkutveckling bör bedömas. LÄS MER