Sökning: "reflection-in-action"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet reflection-in-action.

 1. 1. Facilitatorns praktiska kunskap i mötet med grupper

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Urban Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Facilitator; Facilitation; Intuition; Experience; Emotion and Thoughts; Knowledge-in-action; Recflection-in-action; Body; Empathy; Practical Knowledge; Improvisation; Dewey; Schön; Facilitator; Facilitering; Intuition; Erfarenhet; Känsla och tanke; Kunnande-i-handling; Reflektion-i-handling; Kroppen; Empati; Praktisk kunskap; Improvisation; Dewey; Schön;

  Sammanfattning : Syftet med denna essä är att undersöka facilitatorers handlande när ett skifte i en grupp äger rum. Med skifte avses en ny förståelse av ett innehåll som bearbetas. Facilitator är den som underlättar en grupps process att arbeta med någon typ av material eller fråga. LÄS MER

 2. 2. Från början till byggt : undersökning av arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :My Ekman; [2018]
  Nyckelord :gestaltningsprocessen; designteori; landskapsarkitektur;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet handlar om den arkitektoniska arbetsprocessen i ett landskapsarkitektuppdrag. Varför blev det som det blev och hade det kunnat göras annorlunda? Syftet med arbetet är att klargöra och generalisera arbetsprocessen genom en fallstudie. LÄS MER

 3. 3. Apelsiner och sardiner - en studie av kunskapande processer i tillblivelse

  Master-uppsats,

  Författare :Yvonne Jonsson; [2017-12-08]
  Nyckelord :Bilddidaktik; didaktik; praktisk kunskap; estetisk kunskap; reflective practice; writing as a method of inquiry; agential; realism; situated knowledge; diffraction; reflection; entanglement; reflection-in-action; experience; ;

  Sammanfattning : In this master thesis I am examining my own pratical and aestethic knowledge processes asreflective practice in their intra-active becoming. My (re)search is informed by theentanglement of matter, theory and method. LÄS MER

 4. 4. Den konstnärliga forskningens ”stilenliga” resultat. Hur hitta ett ömsesidigt förtroende och samarbete mellan forskning, utbildning och konstnärlig praktik?

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Anna-lill Nilsson; [2016-02-09]
  Nyckelord :tankekollektiv; konstnärlig forskning; praktiker; stilriktiga lösningar; skapande framåtrörels; kunskapsteori; perception; förförståelse; praktisk kunskap; teoretisk kunskap; socialt lärande; fantasi; inbillningskraft; Fleck; Rosengren; Blake;

  Sammanfattning : I denna uppsats vill jag skapa en bild av den konstnärliga forskningens tillstånd2013-14 med fokus på Göteborg. Jag har intervjuat konstnärliga forskare inom den konstnärliga forskningen om deras kunskapssyn, den konstnärliga forskningens kunskapsproduktion och dess eventuella påverkan på utbildningar och konstnärliga praktiker. LÄS MER

 5. 5. Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Charlotte Gillrell; [2016]
  Nyckelord :Clinical placement; nurse student; phenomenography; scientific approach;

  Sammanfattning : Gillrell, C. Vetenskapligt förhållningssätt i verksamhetsförlagd-sjuksköterskeutbildning. Fenomenografisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER