Sökning: "reflective lifeworld research"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden reflective lifeworld research.

 1. 1. Rätt till autonomi? : Den äldre patientens autonomi på akutmottagningen utifrån sjuksköterskors levda erfarenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Elin Ekestubbe Jernby; Annika Sevandersson Hansen; [2019]
  Nyckelord :Autonomy; emergency department; experience; interview; nurses; patient participation; phenomenology; reflective lifeworld research; Akutmottagning; autonomi; erfarenhet; fenomenologi; intervju; patientdelaktighet; reflekterande livsvärldsteori; sjuksköterskor;

  Sammanfattning : Bakgrund: Äldre människor är en återkommande patientgrupp på akutmottagningen. Vid sjukdom har den äldre ofta nedsatt förmåga och är sårbar. Det finns då en risk att autonomin inte tillgodoses och att värdigheten kränks. LÄS MER

 2. 2. Patienters erfarenheter av att vårdas av sjuksköterskestudenter som handleds och vårdar i par : -Vid Utvecklande och Lärande Vårdenheter

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Annette Strömwall; [2016]
  Nyckelord :The patient; Phenomenology; Qualitative research; Care Didactics; Nurse Education; Student; Students in pairs; Clinical nurse education; Caring; Dedicated education unit.; Patient; Fenomenologi; Kvalitativ forskning; Vårddidaktik; Sjuksköterskeutbildning; Student; Studentpar; Verksamhetsförlagd utbildning; Vårdande; Utbildningsvårdavdelning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskestudenter kan genomföra verksamhetsförlagd utbildning inom utbildningsvårdavdelningar. En modell benämns Utvecklande och Lärande Vårdenhet (ULVE), där studenter handleds och vårdar i par. LÄS MER

 3. 3. Man är ung fortfarande, allt kan hända : En fenomenologisk studie om hur ungdomar idag formar sina livsuppfattningar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Thomas Henriksson; [2009]
  Nyckelord :Sociologi; Livsföring; Kontingens; Identitet; Fenomenologi; Situativ livsföring; Zygmunt Bauman; Ungdomssociologi;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Frågeställning: • Hur formar ungdomar idag sina livsuppfattningar?• Hur formas unga idag till individer?• Hur går övergången från ungdom till vuxen idag till?Material och metod: Metoden är fenomenologiskt inspirerad och bygger på metoden i Reflective lifeworld research (2008). Zygmunt Bauman, Thomas Ziehe och författarna till boken Livsföring – ett sociologiskt grundbegrepp (2007) har varit teoretiska utgångspunkter. LÄS MER