Sökning: "reflekterande handledning"

Visar resultat 1 - 5 av 43 uppsatser innehållade orden reflekterande handledning.

 1. 1. FRÅN ORD TILL HANDLING En aktionsforskningsstudie om Kollegial handledning som stöttande praktik i en förskola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Elisabet Winsnes; [2020-01-07]
  Nyckelord :Aktionsforskning; förskola; kollegahandledning; kollegial handledning; reflektion; skolutveckling;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet med studien är att identifiera den kollegiala handledningensstöttande faktorer, vad det gäller pedagogernas omsättande av lärdomar i praktiken.Teori: Studien har sina teoretiska utgångspunkter i aktionsforskning, sociokulturellt perspektivoch teorin om praktikarkitekturer. LÄS MER

 2. 2. Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Millbäck; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; reflekterande samtal; relationskompetens; tillgänglig lärmiljö; UDL; KASAM.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Millbäck, Susanna (2019). Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv. (Let’s talk about the ”challenging” pupils – a study about abilities to make school available to all pupils from a teacher perspective). LÄS MER

 3. 3. Sjuksköterskors erfarenheter av bedömningsinstrumentet : Klinisk slutexamination av sjuksköterskans vårdande utifrån omvårdnadsprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Sofia Zetterlund; [2019]
  Nyckelord :VFU; klinisk slutexamination; bedömningsinstrument; reflekterande handledning; tydlighet; utmaningar; stressmoment;

  Sammanfattning : Landets sjuksköterskestudenter genomgår i slutet av sin utbildning ett slutprov, där både teoretiska och praktiska moment ingår. Tillvägagångsättet för bedömningen av studenten sker med varierande metoder och utifrån olika bedömningsinstrument beroende på vilket lärosäte studenten studerar vid. LÄS MER

 4. 4. ”Jag kan gå hur långt som helst, känns det som” : En intervjubaserad studie om VFU-handledares betydelse för studenters lärande inom verksamhetsförlagd utbildning i lärarutbildningarna förskola, grundskola och fritidshem

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Emelie Lagerqvist; [2019]
  Nyckelord :handledare; handledning; lärarstudenter; verksamhetsförlagd utbildning; vfu;

  Sammanfattning : Syftet är att undersöka innebörden av handledares förutsättningar och förmågor att möjliggöra lärande för studenter under den verksamhetsförlagda utbildningen och att lyfta fram goda exempel som både direkt och indirekt kan hjälpa handledare till självreflektion och till att utveckla sin handledarfilosofi- och praktik. Studien bygger på enskilda intervjuer med handledare och fokusgruppsamtal med studenter inom lärarinritningarna förskola, grundskola och fritidshem. LÄS MER

 5. 5. Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar för elever med ASD - en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Petersson; [2019]
  Nyckelord :Autism; Individuella anpassningar; Lågaffektivt bemötande; Tydliggörande pedagogik; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : Petersson, Maria (2019). Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar- en fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER