Sökning: "reflekterande samtal"

Visar resultat 1 - 5 av 93 uppsatser innehållade orden reflekterande samtal.

 1. 1. Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Millbäck; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; reflekterande samtal; relationskompetens; tillgänglig lärmiljö; UDL; KASAM.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Millbäck, Susanna (2019). Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv. (Let’s talk about the ”challenging” pupils – a study about abilities to make school available to all pupils from a teacher perspective). LÄS MER

 2. 2. Att så frön till historiemedvetande – skolbesök till kulturarvsinstitutioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ingrid Anjar; Alexandra Sköld; [2019]
  Nyckelord :historia; historiedidaktik; historiemedvetande; historieundervisning; kulturarv; kulturarvspedagogik; lärande; museer; museibesök; museipedagogik; skolbesök;

  Sammanfattning : Detta arbete syftar till att undersöka hur skolbesök till kulturarvsinstitutioner kan bidra till att utveckla elevers historiemedvetande. Genom intervjuer med lärare och museipedagoger har vi empiriskt fastställt att det finns olika faktorer som bidrar till historiemedvetande. LÄS MER

 3. 3. Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar för elever med ASD - en fallstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Petersson; [2019]
  Nyckelord :Autism; Individuella anpassningar; Lågaffektivt bemötande; Tydliggörande pedagogik; Visuellt Stöd;

  Sammanfattning : Petersson, Maria (2019). Tydliggörande pedagogik och individuella anpassningar- en fallstudie. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Att skapa föreställningsvärldar - ett utvecklingsarbete i årskurs fem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Lundqvist; [2019]
  Nyckelord :tolkning av text; skönlitteratur; litterära föreställningsvärldar; högläsning;

  Sammanfattning : Syftet med mitt examensarbete är att utveckla elevers förmåga att tolka och föra fördjupade samtal kring föreställningen om innehållet i en skönlitterär bok. Jag vill skapa förutsättningar för elever i årskurs fem att röra sig mellan olika föreställningsvärldar. Mitt arbete tar avstamp i Judith A. LÄS MER

 5. 5. Bollplank eller kontrakt? : En intervjustudie om specialpedagogers syn på handledning och på rollen som handledare för det kollegiala lärandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Heidi Krichau; [2019]
  Nyckelord :Consultation; SENCOs; special education; TLC; PLC; Handledning; specialpedagog; secialpedagogik; kollegialt lärande;

  Sammanfattning : Arbetet handlar om specialpedagogers syn på handledning och på rollen som handledare. Syftet med studien är att undersöka specialpedagogers syn på handledning för det kollegiala lärandet samt de möjligheter och utmaningar specialpedagoger möter när de handleder. LÄS MER