Sökning: "reflektion diskussion"

Visar resultat 1 - 5 av 284 uppsatser innehållade orden reflektion diskussion.

 1. 1. Appen Polyglutt i förskolan : En studie om hur förskollärare arbetar med Polyglutt för att främja barns språkutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå,

  Författare :Linn Byström Borgstrand; Matilda Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Children s language development; Digital literacy; Polyglutt; Preschool; Reading aloud.; Barns språkutveckling; Digital kompetens; Förskola; Högläsning; Polyglutt.;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskollärares uppfattningar om arbetet med appen Polyglutt vid högläsning för att främja barns språkutveckling. Förskollärarnas reflektioner kring användandet av Polyglutt och fysiska böcker studeras också. LÄS MER

 2. 2. Betydelsen av sambedömning för den likvärdiga utbildningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI); Malmö universitet/Malmö högskola/Institutionen för samhälle, kultur och identitet (SKI)

  Författare :Alice Andersson; Mimmi Hallbäck; [2021]
  Nyckelord :Social moderation; moderation; judgement; validity; assessment; Sambedömning; Likvärdig utbildning;

  Sammanfattning : Syftet med litteraturöversikten är att presentera forskning om vilken betydelse sambedömning mellan lärare får på bedömning och betygsättning i den svenska skolan. Följande frågeställningar syftar till att redogöra för syftet med litteraturöversikten: Hur kan sambedömning bidra till en ökad grad av likvärdighet i utbildningen, vad säger forskning om detta? Vilken betydelse får sambedömning på lärares samsyn och samstämmighet? Informationssökningen har skett utifrån ett systematiskt tillvägagångssätt i framförallt Skolverkets och Skolinspektionens databaser samt i de internationella utbildningsvetenskapliga databaserna ERC och ERIC, sekundära sökningar har också genomförts. LÄS MER

 3. 3. Hälsa - ett livslångt lärande : Lärarnas syn på hälsa och hur det förmedlas i undervisningen

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Adam Andersson; Linnéa Zallin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien är att undersöka hur lärare i idrott och hälsa resonerar kring och arbetar med begreppet hälsa på lektionerna i idrott och hälsa. De frågeställningar som besvaras är: Hur tolkar lärare i idrott och hälsa begreppet hälsa?Vilka didaktiska val gör läraren för att undervisa i hälsa?  Metod Metoden som användes i detta arbete var kvalitativ och empiri baserades på intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Vinna eller försvinna? Nej, idrott och hälsa! : En översiktlig analys av ämnet idrott och hälsa samt idrottslärarens roll i att inkludera eleverna i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Jon Mattsson; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammandrag Författare:                  Jon Mattsson Titel: Vinna eller försvinna? Nej, idrott och hälsa! En översiktlig analys av ämnet idrott och hälsa samt idrottslärarens roll i att inkludera eleverna i undervisningen   Syfte och frågeställningar: I denna kunskapsöversikt är syftet att redogöra för på vilket sätt skolämnet idrott och hälsa kan hjälpa elever att förstå de positiva effekterna av fysisk aktivitet. För att kunna belysa detta är syftet också att undersöka idrottslärarens yrkesroll och undervisningens innehåll. LÄS MER

 5. 5. Ledarskap idag, under pandemin och i framtiden - En fenomenografisk studie om ledarskapet i en vald organisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Pedagogik

  Författare :Anna Hedberg; Johanna Norberg; [2021]
  Nyckelord :Fenomenografi; Framtidens ledarskap; Grupptillhörighet; Pandemins påverkan; Pedagogiskt ledarskap; Värdegrund; Social Sciences;

  Sammanfattning : Ledarskap påverkar organisationer i stor grad. Därför avser denna uppsats att undersöka ledarskapet på E.ON som vald organisation. Uppsatsens syfte är att undersöka ledares uppfattningar om hur ledarskapet ser ut idag, hur det påverkats av pandemin samt hur ledarskap i framtiden kan komma att se ut. LÄS MER