Sökning: "reflektion-i-handling"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet reflektion-i-handling.

 1. 1. Facilitatorns praktiska kunskap i mötet med grupper

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Centrum för praktisk kunskap

  Författare :Urban Hermansson; [2019]
  Nyckelord :Facilitator; Facilitation; Intuition; Experience; Emotion and Thoughts; Knowledge-in-action; Recflection-in-action; Body; Empathy; Practical Knowledge; Improvisation; Dewey; Schön; Facilitator; Facilitering; Intuition; Erfarenhet; Känsla och tanke; Kunnande-i-handling; Reflektion-i-handling; Kroppen; Empati; Praktisk kunskap; Improvisation; Dewey; Schön;

  Sammanfattning : Syftet med denna essä är att undersöka facilitatorers handlande när ett skifte i en grupp äger rum. Med skifte avses en ny förståelse av ett innehåll som bearbetas. Facilitator är den som underlättar en grupps process att arbeta med någon typ av material eller fråga. LÄS MER

 2. 2. Den andre förpliktigar mig : Om betingelser för lärande

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Urban Hermansson; [2017]
  Nyckelord :Lärande i organisationer; rum för lärande; praktisk kunskap; fronesis; Jag-Du; den andre; kunnande-i-handling; reflektion-i-handling; pedagogisk processledare;

  Sammanfattning : Denna essä avser att reflektera det mellanmänskliga mötet som förutsättning för att skapa ett rum för lärande i ett organisatoriskt sammanhang. Essän utgår från ett dilemma där jag låter mötet mellan mig som pedagogisk processledare och deltagare bilda utgångspunkt för en reflektion om betingelser som avgör hur ett läranderum blir till. LÄS MER

 3. 3. Scientific approach in clinical placement in nursing education -Phenomenographic study

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Charlotte Gillrell; [2016]
  Nyckelord :Clinical placement; nurse student; phenomenography; scientific approach;

  Sammanfattning : Gillrell, C. Vetenskapligt förhållningssätt i verksamhetsförlagd-sjuksköterskeutbildning. Fenomenografisk studie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 4. 4. Abstrakt till konkret : en undersökning av gestaltningsprocessen från koncept till förslag

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Amanda Söderman; Hedvig Sack; [2015]
  Nyckelord :bärande idé; designprocessen; gestaltning; koncept; reflektion-i-handling;

  Sammanfattning : I det här arbetet undersöks begreppet koncept genom en gestaltning. Koncept är bärande idéer och vanligt förekommande inom de konstnärliga yrkena, bland annat inom landskapsarkitekturen, och används som ett hjälpmedel vid skapande. LÄS MER

 5. 5. Stärker man en yrkeslärare stärker man en bransch Branschrelaterad kompetensut- veckling för restauranglärare

  C-uppsats,

  Författare :Lina Andersson Fasth; [2011]
  Nyckelord :erfarenhetslära; hotell- och restaurangprogrammet; ;

  Sammanfattning : SammanfattningInledning: Studien riktar sig till restaurangprogrammen, dess yrkeslärare och restaurangbranschen. Den be-skriver yrkeslärares komplexa situation, den att stå med ett ben i vardera bransch. Här beskrivs hur man pro-fessionellt kan utveckla sin kompetens i takt med branschens utveckling. LÄS MER