Sökning: "reflektionstid"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet reflektionstid.

 1. 1. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 2. 2. Planeringstid, reflektionstid eller utvecklingstid : En textanalytisk studie på lokala riktlinjer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :My Nyberg; [2020]
  Nyckelord :Planeringstid; reflektionstid; verksamhetsutveckling; dokument; kommun; förskola;

  Sammanfattning : Planeringstid, reflektionstid och utvecklingstid är alla tre benämningar som används på förskolor för den schemalagda tid som förekommer utanför barngrupper. Det förekommer inte några nationella riktlinjer kring exakt vad denna tid ska innehålla utan det är upp till varje huvudman att ansvara för att de mål som förekommer i förskolans styrdokument genomförs, följs upp och utvärderas. LÄS MER

 3. 3. Pedagogers arbete med gruppkänsla i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Nilla Gyllström; Anna Westlake; [2020]
  Nyckelord :förskola; gruppsammanhållning; gruppstärkande aktiviteter; relationell pedagogik; omsorgsetik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur förskolepedagoger ser på och arbetar med trygghet, gruppkänsla och gruppstärkande aktiviteter i förskolans vardag. Undersökningen har genomförts genom kvalitativa intervjuer på två förskolor i Skåne. LÄS MER

 4. 4. Utan tvivel är man inte klok : En vetenskaplig essä där jag uppmärksammar och undersöker tvivlet som jag uppleveri min profession som förskollärare

  Magister-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Carina Ryberg; [2019]
  Nyckelord :Preschool; practical knowledge; doubts; pedagogical documentation; assessment of children; Förskola; praktisk kunskap; tvivel; pedagogisk dokumentation; bedömning av barn;

  Sammanfattning : Working at preschool is not always easy. Meetings between different people, the ability to weigh and assess situations, analyze documentation, have scientific knowledge and, not least, be able to lead a careful and educational teaching that gives all children the conditions to meet curriculum goals are some of the demands placed on us working in preschool. LÄS MER

 5. 5. ”Vi ändrar på vårt sätt för att det ska bli bra för barnen.” : - En kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Johanna Iger; [2019]
  Nyckelord :Förskola; barn; vila; vilorytm; dygnsrytm; barns behov; barnperspektiv;

  Sammanfattning : Syftet är att skapa kunskap om förskollärares uppfattningar om vilans pedagogiska syfte samt om vilans allmänna betydelse för barn. Konkret innebär detta vilans pedagogiska syfte i förskolan beskrivet ur ett barnperspektiv. Studien är genomförd med två kvalitativa gruppintervjuer. LÄS MER