Sökning: "reflektionstid"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet reflektionstid.

 1. 1. Postpartumblödning - det stora hotet

  Magister-uppsats,

  Författare :Jennie Bjerger; Sandra Axelsson Brakstad; [2020-01-30]
  Nyckelord :postpartumblödning; barnmorska; efterbördsskedet; handläggning; kommunikation;

  Sammanfattning : Background: Postpartum haemorrhage is globally the leading cause of maternal mortality. Thethird stage of labour is the most critical part of the childbirth and it affects both women with andwithout risk factors and can quickly escalate. Atoni is the most common cause of postpartumhaemorrhage. LÄS MER

 2. 2. Hitta drivkraften i aktionsforskning - en studie om kollegial utveckling mot högre pedagogisk kvalitet i förskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susan Empell; [2019]
  Nyckelord :action research; empowerment; collegial learning; mentoring dialogues; diary writing; pedagogical quality; reflection; time;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ aktionsforskningsstudie utförd i förskolan. Studiens syfte är att bidra med kunskap genom ett praktiskt exempel visa hur pedagoger aktivt kan medverka till pedagogisk kvalitetsutveckling genom aktionsforskning. Metoden för undersökningen har främst följt Rönnermans (2012) aktionsforskningsprocess. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter och utmaningar - planeringstid i förskolan ur ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ellinor Huisman; [2017]
  Nyckelord :Förskola; Verksamhetsteori; Planeringstid; Reflektionstid; Pedagogisk utvecklingstid;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur planeringstiden bedrivs i ett antal förskollärares pedagogiska verksamhet, samt vilka möjligheter och utmaningar förskollärarna upplever gällande planeringstiden. Studien har en kvalitativ ansats där enskilda intervjuer har utgjort metoden för datainsamling. LÄS MER

 4. 4. Möjligheter för arbete med barns konflikthantering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Johanna Virtanen; Jacqline Ljungqvist; [2016]
  Nyckelord :barns konflikthantering; förskolechef; förskola; kompetensutveckling; resurser; stöttning;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från implementeringsteorin men är omarbetad utefter studiens syfte, som är att undersöka vilka möjligheter, så som kompetensutveckling, resurser samt stöttning, förskolechefer erbjuder sina anställda pedagoger. Detta för att pedagogerna i sin tur ska ha möjlighet att arbeta med barns lärande, vad det gäller konflikthantering. LÄS MER

 5. 5. Kompetens och lärande i kommunal verksamhet : Chefers upplevda möjligheter till kompetensutveckling i Service- och teknikförvaltningen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Amanda Viström; [2016]
  Nyckelord :Utveckling; kunskap; förändring;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur chefer vid service-och teknikförvaltningen i Katrineholms kommun upplever sina möjligheter till kompetensutveckling. De forskningsfrågor som har legat till grund för studien är: (1) Hur upplever cheferna sina möjligheter att delta kompetensutvecklande aktiviteter, samt (2) Hur upplever cheferna att de befintliga kompetensutvecklingsmöjligheterna skulle kunna utvecklas ytterligare? För att svara på dessa frågeställningar utgicks från en kvalitativ metod där halvstrukturerade intervjuer användes. LÄS MER