Sökning: "reflexiv metod"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden reflexiv metod.

 1. 1. Det kommunikativa lapptäcket som verk och värk : En studie om speciallärares upplevelse av sitt yrke med fokus på elevers språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Sofie Stenbäck; [2019]
  Nyckelord :Delaktighet; inflytande; kommunikation; lärande; pedagogisk medvetenhet; pedagogiska möten; relationellt perspektiv; relationell specialpedagogik; speciallärare inriktning språk-; skriv- och läsutveckling; specialpedagogik och tid.;

  Sammanfattning : Det här arbetet syftar till att djupare förstå speciallärares yrkesroll i förhållande till elevers språk-, skriv- och läsutveckling. Vidare syftar arbetet till att kommunicera kvalitativa aspekter viktiga för yrket. I bakgrunden beskrivs relationellt perspektiv samt språkliga dimensioner. LÄS MER

 2. 2. Multilevel Governance Applied to the Case Law of the Court of Justice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Erica Stålbom; [2017]
  Nyckelord :EU law; Multilevel Governance; Court of Justice; Case Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Detta examensarbete identifierar styrkor och svagheter i multilevel governance-teorin, när denna appliceras på EU-domstolens rättspraxis. Metoden som används är alltså främst en rättsfallsanalys. LÄS MER

 3. 3. Det sociala ansvaret : En etnografisk fallstudie kring högskolestuderandes upplevelser av social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för filmvetenskap, historia, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap och statsvetenskap

  Författare :Julia Oxborn; [2017]
  Nyckelord :Facebook; Social Interaction; Experience; Behavior; Interview; University students.; Facebook; Social interaktion; Erfarenhet; Beteende; Intervju; Högskolestudenter.;

  Sammanfattning : Denna studie är en kvalitativ studie baserad på ett jämförande, tolkande och sociologiskt perspektiv med fokus på medieanvändning samt social interaktion. Syftet är att se hur högskolestudenter upplever social interaktion på Facebook i jämförelse med den fysiska världen. LÄS MER

 4. 4. Hur terapeuter reflekterar kring sin syn på genus, kön och sexualitet : Ett diskursivt psykologiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Emelie Rödström; [2016]
  Nyckelord :Client; Discourse; Gender; Heteronormativity; Normcriticism; Psychotherapy; Reflexivity; Sex; Sexuality; Therapist; Diskurs; Genus; Heteronormativitet; Klient; Kön; Normkritik; Psykoterapi; Reflexivitet; Sexualitet; Terapeut;

  Sammanfattning : Det är terapeuten som definierar situationen i terapirummet och vanligt är att terapeuten betonar betydelsen av den unika individen, vilket kan medföra att sociala och kulturella faktorer förbises. Syftet med denna studie var att undersöka psykoterapeuters reflekterade kring kön, genus och sexualitet. LÄS MER

 5. 5. Reflexiv kontroll : evig metod som systematiserats?

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Peter Värnqvist; [2016]
  Nyckelord :Reflexiv Kontroll; Reflexiv Teori; Georgien; Georgienkonflikten; Bismarck; Fransk Tyska Kriget; Ems-Depeschen; Gerasimov; Gerasimovdoktrinen.;

  Sammanfattning : The desire to influence ones opponent without using violence, has probably existed in all times. Reflexive control is a method used historically without the user knowing about the concept, but through research during the 1900s, theories from psychology, behavioral science and cybernetics entered into the military application of modern influence operations. LÄS MER